ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE İLİŞKİN BİLİMSEL OKURYAZARLIK SEVİYELERİ

Author:

Number of pages: 1-18
Year-Number: 2016- 47

Abstract

Bu çalışma, 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin bilimsel okuryazarlık seviyelerinin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, 7. ve 8. sınıf kız ve erkek öğrenciler arasında; yüksek-orta-düşük sosyo-ekonomik çevredeki okullarda öğrenim gören öğrenciler arasında; bilimsel okuryazarlık seviyeleri yönünden anlamlı bir farklılaşma olup olmadığı araştırılmıştır. Ayrıca, anne ve baba öğrenim durumlarına ve evlerinde modern araç-gereç bulundurma, bilimsel dergileri takip etme ve kendilerine ait odalarının bulunması durumlarına göre de öğrencilerin bilimsel okuryazarlıkları yönünden anlamlı bir farklılaşma olup olmadığı araştırılmıştır. Bilimsel okuryazarlık seviyesinin tespiti için, araştırmacı tarafından “Bilimsel Okuryazarlık Ölçeği” ve “Bilimsel İçerik Testi” hazırlanmıştır. Pilot uygulama sonucunda, Bilimsel Okuryazarlık Ölçeği’nin güvenilirlik katsayısı 0,81, Bilimsel İçerik Testi’nin ise 0,76 olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde, öğrencilerin bilimsel okuryazarlık seviyelerinin tespiti için aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Ayrıca, bilimsel okuryazarlık seviyeleri ile fen başarıları arasındaki ilişkinin tespiti için de korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin bilimsel okuryazarlık seviyeleri arasında; cinsiyetlerine, ailelerin aylık gelir durumlarına, anne-baba öğrenim durumlarına, modern araç-gereç ve kendilerine ait odaya sahip olma, bilimsel dergi okuma durumlarına, okulun sosyal çevresine göre anlamlı bir farklılaşma olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the primary 7th and 8th grade science and technology course students’ level of scientific literacy. In addition, it explores whether there is significiant difference among results according to students’ demographic characteristics (gender, parents’ education situation, their families’ monthly incomes, situation of having modern instruments and room of themselves, reading scientific journal, social environment of school). For this purpose, Scientific Literacy Scale and Scientific Content Test are prepared and applied by researcher. According to the results of the reliablity analysis, cronbach alpha value is 0,81 for Scientific Literacy Scale and 0,76 for Scientific Content Test. Data were collected from 1484 students who attended the 7th and 8th grade in 21 primary schools in İzmit, center of Kocaeli, during the school year of 2007-2008. In analysing data; aritmetic means, standart deviation, t-test and variation analysis were used to determine students’ level of scientific literacy. In addition, correlation analysis was used to determine the relationship between level of scientific literacy and science achievement. In analysing data; aritmetic means, standart deviation, t-test and variation analysis were used to determine students’level of scientific literacy. In addition, correlation analysiswas used to determine the relationship between level of scientific literacy and science achievement. This investigation show that students’ level of scientific literacy is sufficient, there is a significient difference among students’ level of scientific literacy according to gender, parents’ education situation, families’ monthly incomes, situation of having modern instruments and room of themselves, reading scientific journal, social environment of school.

Keywords