SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ARAŞTIRMAYA DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK ANALİTİK BİR ÇALIŞMA

Author :  

Year-Number: 2016- 48
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 293-304
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmaya dayalı öğrenme, öğrencilerin bilimsel olarak araştırma yapmalarını, aktif olarak süreç içinde çalışmalarını, tekrar yapmalarını, pekiştirmelerini, yaparak yaşayarak öğrenmelerini, sorumluluk almalarını, öz güvenlerini geliştirmelerini, öğrendiklerini günlük yaşama uygulayabilmelerini ve günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri çözebilmelerini sağlayan bir öğrenme yaklaşımıdır. Bu araştırmanın amacı; sınıf öğretmenlerinin araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımı hakkındaki görüşlerini bazı demografik değişkenleri de göz önünde bulundurarak belirlemeye çalışmaktır. Araştırmanın örneklemini, 2015-2016 öğretim yılında Antalya il merkezinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan 253 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada, betimsel tarama yöntemlerinden birisi olan genel tarama modeli ve karma model kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ve 22 maddeden oluşan ‘Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımı Anketi’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış ve anketin Cronbach’s Alpha iç güvenirlik katsayısı 0.89 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmenlerinin araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının, öğrencilerin problem çözme yeteneğini geliştirdiği, öğrenciyi belli bir sürece sürüklediği ancak konularla ilgili amaçların ve kazanımların öğretmenler tarafından belirlenmediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmada yaklaşımla ilgili olarak bayan sınıf öğretmenleri ile erkek sınıf öğretmenleri arasında cinsiyet değişkenine bağlı olarak istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde bir görüş farkının olmadığı gibi sonuçlara da ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Research-oriented learning is a learning approach enabling students to do scientific research, work actively in the process, revise, reinforce, learn by living and doing, take responsibility, boost their self-confidence, put what they have learned into practice and solve the problems they have encountered in their daily lives. The aim of this research is to determine the views of primary school teachers about research-oriented learning approach by considering some demographic variables. The sample of the research constitutes 253 primary school teachers working under Provincial Directorate of National Education in the city centre of Antalya in 2015-2016 school years. General screening models, one of the descriptive screening methods, andmixed model were used in the research. Validity and reliability studies of 22-item ‘Survey of Research-Oriented Learning Approach’ used in the research were conducted and Cronbach’s Alpha internal reliability coefficient was calculated as 0.89. As a consequence of the research, the result has been reached that according to the primary school teachers, research-oriented learning approach develops students’ problem solving skills and lets students enter in to a certain process, but purposes and gains about subjects are not determined by teachers. Moreover, such results have been reached in the research that depending on demographic variables, there is no a statistically significant difference of opinions regarding the approach between female and male primary school teachers according to gender variable.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics