ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ KONUŞMA BECERİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2016- 49
Number of pages: 25-46
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Özgün Yayıncılık ilkokul 3. sınıf Türkçe ders kitabını konuşma becerisi açısından İlköğretim Türkçe Ders Programı’na (2005) göre değerlendirmektir. Bu bağlamda ilkokul 3. sınıf Türkçe ders kitabındaki temalar, metinler, metin türleri ve konuşma kazanımlarının neler olduğu, ayrıca 3. sınıf Türkçe ders kitabındaki tema, metin ve metin türü içerisindeki yer alan konuşma kazanımlarının, İlköğretim Türkçe Ders Programı’na (2005) göre kullanım sıklıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, konuşma becerisini geliştirmeye yönelik etkinliklerin ve konuşma becerisini ölçme-değerlendirme çalışmalarının neler olduğuna değinilmiş ve İlköğretim Türkçe Ders Programı (2005) amacına uygunluğuna göre incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Araştırma, nitel veri toplama tekniklerinden yararlanılarak gerçekleştirilen tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Bu araştırmada, verilerin analiz edilmesi amacıyla nitel veri analizi tekniklerinden doküman incelemesine başvurulmuştur. Bu araştırmanın evrenini, Türkçe dersine yönelik hazırlanan ilkokul 3. sınıf Özgün Yayınları’na ait Türkçe ders kitabı oluşturmaktadır. Sonuç olarak, İlköğretim Türkçe Ders Programı’na (2005) göre hazırlanan 3. sınıf Türkçe ders kitabında tüm konuşma kazanımlarına yer verilmediği ve yer verilen konuşma kazanımlarının da tema, metin ve metin türlerindeki kullanım sıklıklarının farklılık gösterdiği görülmüştür. 3. sınıf Türkçe ders kitabındaki etkinliklerde “soru sorma, günlük hayatla ilgili konuşma, yeni öğrenilen kelimelerle ilgili cümleler söyleme, resim inceleme ve yorumlama ile tartışma” etkinliklerinin kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca 3. sınıf Türkçe ders kitabındaki ölçme ve değerlendirme çalışmalarının genelde “Metinler ile İlgili Soru Sorma” şeklinde ve sık olmamakla birlikte “Konuşma Becerisi Değerlendirme Formu” kullanılarak yapıldığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

The main aim of this study is to evaluate primary school 3rd grade Turkish Coursebook by Ozgun Publishing in terms of speaking skill, according to the Primary School Turkish Lesson Curriculum (2005). What themes, texts, text types and speaking attainments are found in primary school 3rd grade Turkish Coursebook and frequency of usage of the speaking attainments within the themes, texts and text types in primary school 3rd grade Turkish Coursebook based on Primary School Turkish Lesson Curriculum (2005) were determined. Furthermore, what activities which aim to develop speaking skill and studies about testing and evaluation of speaking skill were mentioned and they were examined and evaluated in terms of satisfying the goals of Primary School Turkish Lesson Curriculum (2005). This research is a descriptive survey model study carried out by taking advantage of qualitative data gathering techniques. In this research, document review which is one of the qualitative data analysis techniques was applied to analyze the data. Primary school 3rd grade Turkish Coursebook by Ozgun Publishing prepared for Turkish lesson constitutes the main part of this study. In conclusion, it was found that not all speaking attainments were included in 3rd grade Turkish Coursebook prepared based on Primary School Turkish Lesson Curriculum (2005) and the speaking attainments included in the book showed differences in frequency of their usage in theme, text and text types. It was seen that “asking questions, talking about daily life, making sentences about new acquired vocabulary items, examining a picture and commenting on it, and discussion” were used as activities in 3rd grade Turkish Coursebook. Moreover, it was found out that testing and evaluation studies in 3rd grade Turkish Coursebook are carried out by “asking questions about the text” in general and by rarely using “speaking skill evaluation form”.

Keywords