ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ KONUŞMA BECERİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
A RESEARCH INTO SPEAKING SKILL IN SECONDARY SCHOOL TURKISH LESSON

Author : Fatih YILMAZ -- Ahmet Turan CIMBIZ
Number of pages : 25-46

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Özgün Yayıncılık ilkokul 3. sınıf Türkçe ders kitabını konuşma becerisi açısından İlköğretim Türkçe Ders Programı’na (2005) göre değerlendirmektir. Bu bağlamda ilkokul 3. sınıf Türkçe ders kitabındaki temalar, metinler, metin türleri ve konuşma kazanımlarının neler olduğu, ayrıca 3. sınıf Türkçe ders kitabındaki tema, metin ve metin türü içerisindeki yer alan konuşma kazanımlarının, İlköğretim Türkçe Ders Programı’na (2005) göre kullanım sıklıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, konuşma becerisini geliştirmeye yönelik etkinliklerin ve konuşma becerisini ölçme-değerlendirme çalışmalarının neler olduğuna değinilmiş ve İlköğretim Türkçe Ders Programı (2005) amacına uygunluğuna göre incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Araştırma, nitel veri toplama tekniklerinden yararlanılarak gerçekleştirilen tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Bu araştırmada, verilerin analiz edilmesi amacıyla nitel veri analizi tekniklerinden doküman incelemesine başvurulmuştur. Bu araştırmanın evrenini, Türkçe dersine yönelik hazırlanan ilkokul 3. sınıf Özgün Yayınları’na ait Türkçe ders kitabı oluşturmaktadır. Sonuç olarak, İlköğretim Türkçe Ders Programı’na (2005) göre hazırlanan 3. sınıf Türkçe ders kitabında tüm konuşma kazanımlarına yer verilmediği ve yer verilen konuşma kazanımlarının da tema, metin ve metin türlerindeki kullanım sıklıklarının farklılık gösterdiği görülmüştür. 3. sınıf Türkçe ders kitabındaki etkinliklerde “soru sorma, günlük hayatla ilgili konuşma, yeni öğrenilen kelimelerle ilgili cümleler söyleme, resim inceleme ve yorumlama ile tartışma” etkinliklerinin kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca 3. sınıf Türkçe ders kitabındaki ölçme ve değerlendirme çalışmalarının genelde “Metinler ile İlgili Soru Sorma” şeklinde ve sık olmamakla birlikte “Konuşma Becerisi Değerlendirme Formu” kullanılarak yapıldığı görülmüştür.

Keywords

Konuşma, Konuşma Eğitimi, Konuşma Becerisi, Ders Kitabı

Read: 1,590

Download: 520