ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İŞ ARAMA YETKİNLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2016- 50
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 217-231
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin iş arama yetkinlik düzeylerinin cinsiyet, yaş, başarı düzeyi, evli olup olmama durumu, iş bulma imkanı gibi değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Araştırmanın diğer amacı da yaşam doyumu ve genel öz yeterliğin iş arama yetkinliğini ne düzeyde yordadığının incelenmesidir. Bu araştırma 2014-15 eğitim-öğretim döneminde pedagojik formasyon eğitim programına katılan 281 kız 109 erkek toplam 390 üniversite öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırma verilerinin toplanmasında Yaşam Doyum Ölçeği (1991), Genel Öz yeterlik Ölçeği (Aypay, 2010), İş Arama Yetkinlik Düzeyi Ölçeği (Çakır, Tagay, 2015) ve araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma da hipotezlerin test edilmesinde t-testi, varyans analizi ve çoklu regrasyon analizi yöntemleri kullanılmıştır. Bulgulara göre üniversite öğrencilerinin evli olup olmama durumları, başarı durumları ve yaş değişkenleri ile iş arama yetkinlik düzeyleri arasında fark bulunurken; cinsiyet, bölümün iş bulma imkanı değişkenleri arasında fark bulunamamıştır. Regresyon analizi sonuçlarına göre kızlarda yaşam doyumu ve genel öz yeterliğin iş arama yetkinlik düzeyini yordadığı; genel puan ve erkeklerin puanlarında ise genel öz yeterliğin yordadığı sonucu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine if job search self-efficacy levels of university students change significantly with regard to variables such as gender, age, success level,marital status and job opportunities. Another aim of the study is to analyze the level at which life satisfaction and general self-efficacy predict job search self-efficacy. This research is conducted with 281 female, 109 male ,a total of 390 university students who attended pedagogical formation education program in 2014-15 school year. For data collection, Life Satisfaction Scale (1991), General Self-Efficacy Scale (Aypay, 2010), Job Search Self-efficacy Scale (Çakır, Tagay, 2015) and a self- description form developed by the researcher. In the study, t-test, variant analysis and multiple regression analysis are used to test the hypotheses. According to findings, there is a difference between the marital status of university students, their success levels, age variable and their job search self-efficacy levels whereas there is no difference between gender and job opportunities in the department variables. According to regression analysis results, it is found out that for the girls it is life satisfaction and general self-efficacy that predict job search competency levels; for general score and for boys it is general self-efficacy.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics