ÖZ YETERLİLİK ALGISINDA DİNDARLIK EĞİLİMİNİN ROLÜ

Author :  

Year-Number: 2016- 50
Language : null
Konu : Din Psikolojisi / İlahiyat
Number of pages: 73-92
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireyler beraber çalışırken ya da amaçlarına ulaşırken başka kültürlerden bireylerle ilişkiye girmekte ve o kültürlerden etkilenmektedirler. Bu etki, sosyal biliş kuramının merkezinde yer alan öz yeterlilik algısını da etkilemektedir. Çünkü içinde bulunulan grubun ve çevredeki modellerin varlığı da öz yeterliliği etkileyen değişkenler olarak ele alınmaktadır. Bu süreçte farklı değerler, gelenekler, alışkanlıklar, aile yapısı, örgüt yapısı vb. kültürel unsurlar bireylerin öz yeterliliklerini etkilemektedir. İşte bu bağlamda öz yeterlilik kavramının ilişkili olduğu önemli değişkenlerden birisi de ‘dindarlık’ olgusudur. Bu nedenle çalışmamız, öz yeterlilik algısının dini değerlere göre oluşan farklılaşmalarını Gümüşhane Üniversitesi örneğinde araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada, Gümüşhane Üniversitesinde Sağlık Yüksek Okulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, İlahiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden tesadüfi yöntemle belirlenen örneklem grubunun öz yeterlilik düzeyleri ortaya konularak dindarlık eğilimine göre oluşan farklılaşmalar araştırılmıştır. Araştırmada, Frekans, T Test ve Tek Yönlü Anova testleri kullanılmış olup, verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS 16.0 istatistik paket programından yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre kendisini ‘dindar’ olarak görenlerin öz yeterlilik düzeyinin kendisini ‘dindar’ görmeyenlere göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca toplumsal değerleri önemseyenlerin öz yeterlilik düzeyi, söz konusu değerleri önemsemeyenlere göre daha yüksek ve flörtü onaylamayanların öz yeterlilik düzeyi onaylayanlara göre daha yüksektir. Yine vatanseverlik kavramının önemli olduğunu düşünenlerin öz yeterlilik düzeyi bu fikre katılmayanlara göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

I

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics