GİRESUN VE HAVALİSİNDE DÜĞÜN GELENEĞİNDE COŞKUYU GÜÇLENDİREN BİR UNSUR OLARAK: SİLAH KULLANIMI

Author :  

Year-Number: 2017- 62
Language : null
Konu : Halk Bilimi
Number of pages: 455-464
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk kültürünün teşekkül etmesinde, toplumun bütün katmanlarının etkisinin olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Özellikle Türk ailesinin ve onun etrafında şekillenen kültür halkasının binlerce yıllık kültür hayatımızdaki yeri her zaman merak edilmektedir. Türk ailesi, Türk kültürümüzün merkezinde olduğundan, kültür hayatımıza dair yapılan çalışmalarda Türk ailesinden bahsedilmesi gerekmektedir. Giresun ve havalisindeki Türk kültür unsurlarının yöreye ne zaman geldiği konusu kesin olarak bilinmemektedir. Ancak bu konuda yapılan çalışmalar bizleri, binlerce yıl geriye götürmektedir. Özellikle Giresun kırsalında yapılan ilmî çalışmalar ışığında, yörenin zengin kültür unsurları ile donatıldığını söylemek gerekmektedir. Halk biliminde sürdürülen çalışmalarla, edebî, dinî, tarihî, içtimai, musikî birçok kültürel unsuru bu arazilerde görmek mümkündür. Giresun havalisinde, özellikle düğün törenlerine ait ritüeller, birçok tarihi birikimi de bünyesinde taşımaktadır. Düğün esnasında silah kullanımı ve düğünlerde atılan naralar birçok kültür değerlerini bünyesinde barındırmaktadır. Bu kültür değerlerini üzerine değerlendirmeler ve saptamalar yapabilmek için bazı sosyolojik ve folklorik temalara dikkat çekmekte faydalar olacağı kanaatindeyiz. Böylece elde edilecek veriler disiplinler arası muhtevaya uygun ve yaptığımız çalışmanın ortaya koyduğu kültür değerlerini açıklamakta daha kapsamlı olacağı düşüncesindeyiz. Yapılan bu çalışmada Giresun havalisinde ve özellikle de köylerdeki düğünlerde yöresel çalgı eşliğinde ve sözlü musikiyle oluşan coşkunun sosyo-kültürel etkileri üzerinde analiz yapılacaktır. Ayrıca alan araştırması ve mülakat yoluyla canlı kaynakların bilgisine müracaat edilerek çalışma tamamlanacaktır.

Keywords

Abstract

It needs to be stated that all social layers have influence on Turkish culture. Specially, the place of Turkish family and cultural circle taking shape around it on our centuries- old culture has been continuously wondered. Turkish family should be mentioned in the studies concerning our cultural life since Turkish family is at the core of Turkish culture. It is not known when Turkish cultural factors come into existence in Giresun and its neighborhoods. However, the studies on this issue take us back thousand of years. In the light of scientific researches done in rural areas of Giresun, it should be underlined that the region contains a great variety of cultural elements. In folklore studies, it is possible to recognize various cultural elements such as literal, religious, historical, social, and musical elements in this region. Especially, the rituals concerning wedding ceremonies in Giresun comprise of various historical richness. Firing guns and the yells during the wedding contain several cultural values. We consider that it will be beneficial to draw attention to some sociologic and folkloric themes in an attempt to determine and evaluate these cultural values. In this way we are of the opinion that the data obtained will be convenient for interdisciplinary content and will be more comprehensive to explain cultural values presented by our study. This study analyzes the socio-cultural effects of the enthusiasm arising from local instrument and music, especially, in village weddings. Moreover, area study and interviews will be utilized to complete the study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics