ÖĞRETMENLERİN DERSANEDEN DÖNÜŞEN ÖZEL (TEMEL) LİSELERLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
THE EXAMİNE TEACHERS' VİEWS ABOUT THE PRİVATE HİGH SCHOOL RETURN TO THE PRİVATE PREPARATORY COURSE

Author : Mehmet ŞAHİN -- Emine ŞAHİN
Number of pages : 175-189

Abstract

Çalışmanın amacı öğretmenlerin dershaneden dönüşen özel(temel) liselerle ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın modeli betimsel tarama yöntemidir. Çalışma grubu, Ankara’daki 390 öğretmenden oluşmaktadır. Çalışma grubundaki öğretmenlerin seçiminde ulaşılabilir örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Çalışma grubundaki öğretmenlerin 200’ü resmi liselerde, 190’ni özel (temel) liselerde görev yapmaktadır. Araştırmanın verilerini toplamak için iki bölümden oluşan veri toplama aracı kullanılmıştır. Birinci bölümde öğretmenlerin cinsiyeti, çalıştığı kurum, branşı ve hizmet süresi ile ilgili çoktan seçmeli 4 soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise öğretmenlerin dershaneden dönüşen temel liselerle ilgili görüşlere ilişkin 21 maddelik ölçek yer almaktadır. Veri toplama aracının geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Araştırmanın verilerini analiz etmek için betimsel istatistik, t testi, anova, kruskal wallis-H testi post-hoc analizi olarak Scheffe testi kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde hata payı üst sınırı 0.05 kabul edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin dershanelerden dönüşen özel (temel) liselere ilişkin görüşlerini oluşturan her bir maddenin aritmetik ortalaması hesaplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmenlerin özel (temel) liselerle ilgili görüşlere katılma düzeylerinin ‘kararsız’ olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin özel (temel) liselere ilişkin görüşleri cinsiyet, çalıştığı kurum, branş ve hizmet sürelerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.

Keywords

Dershane, Resmi Lise, Özel (Temel) Lise

Read: 1,267

Download: 487