ÖĞRETMENLERİN DERSANEDEN DÖNÜŞEN ÖZEL (TEMEL) LİSELERLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2016- 49
Language : null
Konu : Eğitim Teknolojisi
Number of pages: 175-189
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı öğretmenlerin dershaneden dönüşen özel(temel) liselerle ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın modeli betimsel tarama yöntemidir. Çalışma grubu, Ankara’daki 390 öğretmenden oluşmaktadır. Çalışma grubundaki öğretmenlerin seçiminde ulaşılabilir örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Çalışma grubundaki öğretmenlerin 200’ü resmi liselerde, 190’ni özel (temel) liselerde görev yapmaktadır. Araştırmanın verilerini toplamak için iki bölümden oluşan veri toplama aracı kullanılmıştır. Birinci bölümde öğretmenlerin cinsiyeti, çalıştığı kurum, branşı ve hizmet süresi ile ilgili çoktan seçmeli 4 soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise öğretmenlerin dershaneden dönüşen temel liselerle ilgili görüşlere ilişkin 21 maddelik ölçek yer almaktadır. Veri toplama aracının geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Araştırmanın verilerini analiz etmek için betimsel istatistik, t testi, anova, kruskal wallis-H testi post-hoc analizi olarak Scheffe testi kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde hata payı üst sınırı 0.05 kabul edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin dershanelerden dönüşen özel (temel) liselere ilişkin görüşlerini oluşturan her bir maddenin aritmetik ortalaması hesaplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmenlerin özel (temel) liselerle ilgili görüşlere katılma düzeylerinin ‘kararsız’ olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin özel (temel) liselere ilişkin görüşleri cinsiyet, çalıştığı kurum, branş ve hizmet sürelerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the opinions of teachers about the private high school return to the private preparatory course. The model of the research is the descriptive research model. The study group consists of 390 teachers in Ankara. It has been used from accessible sampling method in the selection of teachers in the study group. 200 teachers work in official high school, 190 teachers work in private high schools in the study group. Data collection tool that consists of two parts was used in order to collect data of the research. The first part has 4 multiple choice questions about the branch and length of service, the institution, the gender of teacher. The second part has 21-point scale for the opinion of teachers about the private high school return to the private preparatory course. The validity and reliability of the data collection tool was performed. In order to analyze the collected data, descriptive statistics, t-test, Anova, Kruskal-Wallis-H test, Scheffer test as post-hoc analysis were used. The upper limit of the margin of error in the statistical analysis of the data was accepted 0.05. In addition, it is calculated arithmetic average of each item that teacher’s views about the private high school return to the private preparatory course. As a result of this research, teachers participate levels for views about the private high school have emerged to be “unstable". The opinion on the private high school of teachers shows a significant difference among the branch, years of service, gender and institution of teachers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics