HASTA MEMNUNİYETİ, HASTA SADAKATİ VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2016- 50
Language : null
Konu : Yönetim ve Organizasyon
Number of pages: 203-215
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın iki temel amacı bulunmaktadır. Birincisi; hasta memnuniyetinin, hasta sadakati üzerindeki etkisinin tespit edilmesidir. İkincisi ise; demografik değişkenlerle, hasta memnuniyeti ve hasta sadakati boyutları arasındaki ilişkinin tespit edilmesidir. Demografik değişkenler arasında; hastaların yaş grupları, cinsiyetleri, medeni durumları, eğitim düzeyleri ile gelir durumları dikkate alınmıştır. Araştırmanın evrenini, Isparta’da faaliyet gösteren Gülkent Devlet Hastanesi’nde yatan hastalar oluşturmaktadır. Veriler, anket yöntemi (yüz yüze görüşme) kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; hasta memnuniyeti ve hasta sadakati arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Hastaların medeni durumları, eğitim düzeyleri ve yaşları ile memnuniyet ve sadakat düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study has two primary objectives. First of all, it is to determine the impact of patient satisfaction on patient loyalty. The second objective is to determine the relationship between demographic variables, patient satisfaction and patient loyalty. Among demographic variables, patients' age groups, genders, civil statuses, training levels and income levels were taken into account. The population of the study is comprised of patients hospitalized at Gülkent State Hospital based in Isparta. Data were collected using survey method (face to face interviews). Data obtained from the research were analyzed with SPSS (Statistical Package for Social Sciences). According to analysis results, a positive and statistically significant relationship was determined between patient satisfaction and patient loyalty. A statistically significant difference was determined between the patients' civil status-educational levels and ages and satisfaction and loyalty levels.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics