SENARYO TABANLI ÖĞRENME YOLUYLA ÖĞRENCİLERİN YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2016- 48
Language : null
Konu : Fen Bilgisi Eğitimi
Number of pages: 459-475
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersinde Senaryo Tabanlı Öğrenme (STÖ) yoluyla yansıtıcı düşünme becerilerini geliştirmek ve yansıtıcı düşünme becerileri ile akademik başarıları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemektir. Çalışma yarı deneysel bir çalışma kapsamında ön-test-son-test kontrol gruplu desen uyarınca gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın katılımcılarını 2015-2016 öğretim yılında Adıyaman ili Hürriyet Ortaokulu’nun yedinci sınıfında öğrenim gören 30'u deney grubunda, 30'u kontrol grubunda olmak üzere toplam 60 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama araçları olarak “İnsan ve Çevre İlişkileri Ünitesi Akademik Başarı Testi” ve “Yansıtıcı Düşünme Ölçeği” kullanılmıştır. Bağımsız gruplar t-testi, Bağımlı gruplar t-testi, Pearson korelasyon testi, Aritmetik ortalama ve Standart sapma yoluyla veriler çözümlenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; STÖ yoluyla öğrencilerin yansıtıcı düşünme becerilerinin geliştiği, akademik başarılarının arttığı ve yansıtıcı düşünme becerileri ile akademik başarıları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra öğrencilerin çözümleme, değerlendirme ve sentezleme gibi üst düzey düşünme becerileri ve iletişim becerileri de gelişmiştir. Çalışmada ulaşılan sonuçlar dikkate alındığında, fen bilimleri dersi öğretim programında yer alan ünitelerin STÖ ile farklı öğretim yöntemlerinin harmanlanmasıyla oluşturulacak sınıf içi öğrenme etkinliklerinin etkililiği incelenmesi önerilebilir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to develop the 7th grade students’ (attending a secondary school) reflective thinking skills in Science courses via scenario-based learning and to state whether there is a significant difference between their reflective thinking skills and their academic success. The research is a quasi experimental study; in this research experimental figure consisting of pre-test, last-test control group was used. Study group of this research was 60 seventh grade students, 30 of them was the experimental group, the rest was the control group, in 2015-2016 education year at Hürriyet Secondary School in Adıyaman. In the study data collection tool, academic achievement-test and the attitude scale towards science and technology were used. ‘Human-Environment Relations Unit Academic Achievement Test’ and ‘Reflective Thinking Scale’ are used with the purpose of data collecting tools in the study. The data is analyzed with Independent samples t-test, Paired samples t-test, Pearson correlation test, Arithmetic mean and Standard deviation. According to the data obtained from the study it can be stated that students’ reflective thinking skills develope via scenario-based learning, their academic success increases and there is a positive and significant relationship between their reflective thinking skills and academic success. According to the results of the study, mixing the scenario-based learning and different teaching methods and transferring the Science courses units included in curriculum to the students and examining the effectiveness of this can be suggested.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics