ÖZEL EĞITIM ÖĞRETMENLERININ ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTILARININ ETKILILIĞINE YÖNELIK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2016- 52
Language : null
Konu : Özel Eğitim
Number of pages: 325-333
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada özel eğitim öğretmenlerinin öğretmenler kurulu toplantılarının etkililiğine yönelik görüşleri belirlenmiştir. Araştırmada veriler nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Görüşme formunun hazırlanması için alan yazın ve Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatı incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucu görüşme soru havuzu oluşturulmuştur. Görüşme soruları ile ilgili üç uzmanın görüşü alınmış ve ön uygulamaya yer verilmiştir. Uzman görüşü ve ön uygulama sonucunda görüşme formuna son şekli verilmiştir. Görüşmeye özel eğitim mesleki eğitim merkezi ve özel eğitim iş uygulama merkezinde görev yapan ve görüşmeyi kabul eden 24 öğretmen katılmıştır. Görüşme öğretmenlerin uygun olduğu zaman dilimlerinde görev yaptıkları okullarda gerçekleştirilmiştir. Görüşme formundan elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Elde edilen verilen analizi sonucu öğretmenlerin toplantı konusunda bilgilendirildiği, alınan kararların öğretmenlere duyurulduğu, kararların uygulanması ile ilgili öğretmenlerden rapor istendiği, toplantılarda en çok bireyselleştirilmiş eğitim programları, aile eğitimi ve öğrenci problem davranışlarının görüşüldüğü, öğretmenler kurulunda alınan kararların etkili bir şekilde uygulanabilmesi için öğretmenlerin sorumluluk alması gerektiği, okul yönetiminin destek vermesi gerektiği, öğretmenlerin sorumluluk almamalarının, materyal yetersizliği ve fiziki problemlerin, öğretmenler arasında işbirliğinin yetersiz olmasının ve kararların uygulanmasında katılımın az olmasının alınan kararların uygulanmasını engellediği, öğretmenler kurulunun etkililiğini artırmak için ise öğretmenlerin hazırlıklı gelmesi, izleme faaliyetlerine yer verilmesi, somut örnek uygulamalara yer verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, special education teachers’ opinions on effectiveness of the teachers’ council meetings were determined. Research data were obtained through semi-structured interview form, which is one of the qualitative research methods. To develop the interview form, literature review was made and the Ministry of National Education Legislation was reviewed. After the review, interview questions pool was created. The opinions of three experts on the interview questions were taken and pilot application was done. The interview form was designed after expert opinions and pilot application. 24 teachers working in special education vocational training centers and working in the special education vocational application centers participated in the study. Interviews were conducted in the appropriate time for teachers and in the schools they work. The data obtained from the interviews were analyzed descriptively. The results show that teachers are informed about the meetings, the decisions are announced to teachers and reports required from teachers regarding the implementation of the decisions. At meetings, i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics