ÖĞRETİM ELEMANLARIN KULLANDIKLARI ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 129-145
Year-Number: 2016- 49

Abstract

Bu araştırmanın amacı; üniversite öğrencilerinin öğretim elemanları tarafından eğitim-öğretim sürecinde kullanılan öğretim yöntem/tekniklerine ilişkin algılarını belirlemek için geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış bir ölçme aracı geliştirilmesidir. Araştırmanın evreni, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi, Cumhuriyet Üniversitesi’nin ilgili fakültelerinde öğrenim gören 749 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma amacı doğrultusunda, öğrencilerin öğretim sürecinde kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin algılarının belirlenmesi için geliştirilen likert tipi ölçekte ölçek geliştirme adımları izlenmiştir. Bunun için öncelikle amaç belirlenmiş ve bu amaç doğrultusunda ilgili alan yazın taranmıştır. Daha sonra sırasıyla ölçek maddelerini hazırlama, kapsam geçerliği için uzman görüşüne sunma, ön uygulama ve esas uygulama yapılarak ölçeğin son hali oluşturulmuştur. Verilerin analizinde; açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) kullanılmıştır. Bunun yanı sıra güvenirlik çalışması da yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, 22 madde 4 bileşenden oluşan bir yapı elde edilmiştir. Faktör yapısının uyum iyiliğinin incelenmesi için yapılan DFA sonucunda, modelin Ki-kare değerinin X2 =367.66, sd=203, p= .00, X2/sd=1.81 anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Uyum indeks değerleri; RMSEA= .033, SRMR= .037, CFI= .99, NFI= .98, RFI=.97, IFI= .99 ve GFI= .95 olarak belirlenmiştir. Hesaplanan uyum değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu görülmüştür. İç tutarlık güvenirlik katsayısı (Cronbach Alfa); ölçeğin tamamı için .91, ölçeğin bileşenleri için .72 ile .87 arasında hesaplanmıştır. İki yarım güvenirlik katsayısı; ölçeğin tamamı için .81, ölçeğin bileşenleri için .70 ile .85 arasında hesaplanmıştır. Guttman iki yarım güvenirlik katsayısı; ölçeğin tamamı için .92, ölçeğin bileşenleri için .70 ile .85 arasında hesaplanmıştır. ÖYTKAÖ’nin tamamının ve bileşenlerinin yüksek bir güvenirliğe sahip olduğunu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is improved a measuring instrument as proven of validated and reliability to determine the perceptions related of teaching methods /technique that is used in education-teaching period by instructers of university students. Population of the study, consists of students that is received education faculty of literature, sciences, economics and administrative sciences, medical faculty, engineering and faculty of education in Cumhuriyet University. The research sample consists of 749 students that is received education relevant departments in Cumhuriyet University. In accordance with purpose of study, was pursued scale improvement methods in the likert type of scale with developed to determine the perceptions related of teaching methods and techniques that is used in education-teaching period. For this, first of all was set an purpose and in accordance with this purpose, concerned the literature was scanned . Then respectively, was put into the final form of scale by making primary implementation and base implementation, preparing the scale of materials and expertising for content validity. In the analysis of data, were used exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis. In addition to this was performed the reliability study. As a result exploratory factor analysis was obtained a construction 22 items which consists of 4 components. For screening goodness of fit the structure factor which was made as a result of confirmatory factor analysis, the form chi–square value was reached the conclusion meaning of X2 =367.66, sd=203, p= .00, X2/sd=1.81. Fit index values were acquired as RMSEA= .033, SRMR=.037, CFI= .99, NFI= .98, RFI=.97, IFI= .99 and GFI= .95. Calculated of fit values were found to be within acceptable limits. The internal consistency reliability co-efficient (Cronbach Alfa); the full of the scale .91 , the components of the scale between .72 and .87 was calculated . The two half of reliability co-efficient; the full of the scale .81 , the components of the scale between .70 and .85 was calculated. The two half of the reliability co-efficient of Guttman; the full of the scale .92 , the components of the scale between .70 and .85 was calculated . All the components of the perception scale on teaching methods and techniques were found to have a high reliability.

Keywords