ÖĞRETİM ELEMANLARIN KULLANDIKLARI ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
THE IMPROVEMENT OF THE PERCEPTION SCALE ON TEACHING TECHNIQUES AND METHODS USED BY INSTRUCTERS OF UNIVERSITY STUDENTS

Author : Ebru BOZPOLAT -- Hatice Gonca USTA - Celal Teyyar UĞURLU - Ahmet Salih ŞİMŞEK
Number of pages : 129-145

Abstract

Bu araştırmanın amacı; üniversite öğrencilerinin öğretim elemanları tarafından eğitim-öğretim sürecinde kullanılan öğretim yöntem/tekniklerine ilişkin algılarını belirlemek için geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış bir ölçme aracı geliştirilmesidir. Araştırmanın evreni, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi, Cumhuriyet Üniversitesi’nin ilgili fakültelerinde öğrenim gören 749 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma amacı doğrultusunda, öğrencilerin öğretim sürecinde kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin algılarının belirlenmesi için geliştirilen likert tipi ölçekte ölçek geliştirme adımları izlenmiştir. Bunun için öncelikle amaç belirlenmiş ve bu amaç doğrultusunda ilgili alan yazın taranmıştır. Daha sonra sırasıyla ölçek maddelerini hazırlama, kapsam geçerliği için uzman görüşüne sunma, ön uygulama ve esas uygulama yapılarak ölçeğin son hali oluşturulmuştur. Verilerin analizinde; açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) kullanılmıştır. Bunun yanı sıra güvenirlik çalışması da yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, 22 madde 4 bileşenden oluşan bir yapı elde edilmiştir. Faktör yapısının uyum iyiliğinin incelenmesi için yapılan DFA sonucunda, modelin Ki-kare değerinin X2 =367.66, sd=203, p= .00, X2/sd=1.81 anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Uyum indeks değerleri; RMSEA= .033, SRMR= .037, CFI= .99, NFI= .98, RFI=.97, IFI= .99 ve GFI= .95 olarak belirlenmiştir. Hesaplanan uyum değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu görülmüştür. İç tutarlık güvenirlik katsayısı (Cronbach Alfa); ölçeğin tamamı için .91, ölçeğin bileşenleri için .72 ile .87 arasında hesaplanmıştır. İki yarım güvenirlik katsayısı; ölçeğin tamamı için .81, ölçeğin bileşenleri için .70 ile .85 arasında hesaplanmıştır. Guttman iki yarım güvenirlik katsayısı; ölçeğin tamamı için .92, ölçeğin bileşenleri için .70 ile .85 arasında hesaplanmıştır. ÖYTKAÖ’nin tamamının ve bileşenlerinin yüksek bir güvenirliğe sahip olduğunu görülmüştür.

Keywords

Öğretim Elemanı, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Öğrenci Algısı, Ölçek Geliştirme

Read: 1,345

Download: 504