HÂFIZ HÜSEYİN EL-KASTAMONÎ ET-TOSYAVÎ EL-HALVETÎ’NİN RAVZATÜ’Ş-ŞÜHEDÂ ADLI ESERİ

Author:

Number of pages: 387-399
Year-Number: 2016- 52

Abstract

Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da siyasi emeller uğruna Emevîler tarafından öldürülmesi, Müslüman toplumların vicdanlarında derin yaralar açmış ve bu elim facianın vuku bulmasından günümüze değin Kerbelâ ve Hz. Hüseyin’i konu edinen birçok eser kaleme alınmıştır. Zamanla bu eserler, Müslüman toplumların kültüründe dinî ve edebî geniş bir literatür oluşturmakla birlikte Hz. Hüseyin’in maruz kaldığı zulme duyulan sitem, Maktel-i Hüseyin adı altında telif edilen eserlerde konu edinilmiştir. Türk edebiyatında da geniş olarak incelenen bu konu hakkında birçok maktel telif edilmiştir. Bu makteller içinde en müstesna yere sahip eserlerden biri Hâfız Hüseyin el-Kastamonî et-Tosyavî el-Halvetî’nin Ravzatü’ş-Şühedâ adlı eseridir. Bu makalede Hâfız Hüseyin el-Kastamonî et-Tosyavî el-Halvetî’nin eseri tanıtılıp maktel telif geleneğindeki farklı yönlerine temas edilecektir.

Keywords

Abstract

The martyrdom of Husayn -grandson of the Prophet- in Kerbela by the Umayyads due to some political goals inflict a deep wound among the Muslim. Many books on Karbala and Husayn have been written since the day of this painful incidents. There has been a huge amount of religious and literature works regarding this occurrence. In this literature, some of them have been expostulation for the martyrdom of the Prophet’s grandson. Many maktels has been written on this subject that also studied in a wide range of Turkish literature. Hâfız Hüseyin el-Kastamonî et-Tosyavî el-Halvetî’s Ravzatü'ş-Şühedâ is one of the most exceptional within these maktels. In this article, Hâfız Hüseyin el-Kastamonî et-Tosyavî el-Halvetî’s manuscript will be introduced and touched on different aspects of in maktel tradition.

Keywords