SİBER ZORBALIĞIN YORDAYICISI OLARAK PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI

Author :  

Year-Number: 2016- 48
Language : null
Konu : Temel Bilgisayar Eğitimi
Number of pages: 385-396
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Internet teknolojileri hızla gelişmektedir ve bu alanda yaşanan gelişmeler bireylerin hayatına olumlu ve olumsuz şekillerde etki etmektedir. Popular kültürde internet kullanarak çevreyle iletişim ve etkileşim göstermek oldukça yaygındır. Fakat birçok insanın bu teknolojileri kullanması, problemli kullanıcıların ve kötü davranışların görülmesini kaçınılmaz bir sonuç haline getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, ergenlerde problemli internet kullanımı ve siber zorbalık tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu ilişkisel tarama çalışması 205 lise öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Very toplama aracı olarak “Problemli Internet Kullanım-Ergen Ölçeği”, “Siber Zorbalık Tutum Ölçeği” ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans yüzde, tanımlayıcı istatistikler, pearson korelasyon analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara gore, problemli internet kullanımı, günlük internet kullanım süresi, siber zorbalık tutumu ve kendini gizleme, keyif, onaylama ile endişe alt boyutları arasında anlamlı pozitif ilişkiler olduğu görülmüştür. Siber zorbalık tutumunun cinsiyete gore anlamlı farklılaşmamasına ragmen, keyif alt faktörüyle anlamlı bir ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna gore kız öğrencilerin siber zorbalığa maruz kalma korkuları erkeklere gore dha yüksektir. Çalışma sonucunda elde edilen diğer bir bulguya gore ise, problemli internet kullanımı siber zorbalık tutumu, kendini gizleme alt faktörü, keyif alt faktörü, onaylama alt faktörü ve endişe alt faktörlerini anlamlı şekilde yordamaktadır. Sonuçlar literature ışığında tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

Internet technology is evolving rapidly and developments on internet technology bring both helpful and harmful new facts in i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics