“MİLLİ TARİH”TEN “SOSYAL BİLGİLER”E TÜRKİYE’DE İLKÖĞRETİM DÜZEYİNDE TARİH ÖĞRETİMİ
HISTORY TEACHING AT THE PRIMARY EDUCATION LEVEL IN TURKEY IN THE PROCESS OF TRANSITION FROM "NATIONAL HISTORY" TO "SOCIAL STUDIES"

Author : Refik TURAN
Number of pages : 257-278

Abstract

Türkiye’de ortaokullarda 1973-1974 öğretim yılından itibaren okutulan Sosyal Bilgiler dersleri 1985-1986 öğretim yılından itibaren kaldırılarak yerine Milli Tarih, Milli Coğrafya ve Vatandaşlık Bilgisi dersleri okutulmaya başlanmıştır. 1997 yılında zorunlu temel eğitimin sekiz yıla çıkarılmasından sonra ilköğretim okullarının haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler kapsamında ortaokullarda okutulmakta olan Milli Tarih ve Milli Coğrafya dersleri kaldırılarak yerlerine 1998-1999 öğretim yılından itibaren ilköğretim okullarının 4.-7. sınıflarında haftada üçer saat Sosyal Bilgiler dersi okutulmaya başlanmıştır. Bu araştırmanın amacı Milli Tarih dersinin yerine Sosyal Bilgiler dersi okutulmasının ilköğretim düzeyinde tarih öğretimi üzerindeki etkisini program boyutuyla ortaya koymaktır. Tarama modeli ve doküman incelemesi yöntemi kullanılan araştırma sonucunda Milli Tarih dersi yerine okutulan Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında yer verilen Türk devletlerinin sayısında küçük bir azalma olmasına rağmen Türk kültür ve uygarlığıyla ilgili konulara ayrılan yer ile Anadolu uygarlıkları, eskiçağ uygarlıkları ve Avrupa tarihine ayrılan yerin genişlediği anlaşılmıştır. Araştırma sonucunda ortaokullarda Milli Tarih derslerinin kaldırılarak yerine Sosyal Bilgiler dersinin okutulmaya başlanmasının ilköğretim düzeyinde tarih öğretiminde bir anlayış değişikliği yaratmadığı, ilköğretimde tarih öğretiminde Milli Tarih dersi programıyla başlayan ulusal ve Türk tarihini merkeze alan yaklaşım ile Türk-İslam sentezi ağırlıklı konu yapısının bu programda da devam ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle ilköğretim Sosyal Bilgiler öğretim programını kendisinden önce uygulanan Milli Tarih dersi öğretim programının mantıksal bir devamı olarak değerlendirmek mümkündür.

Keywords

Milli Tarih, Sosyal Bilgiler, Tarih Öğretimi, Türk-İslam Sentezi, Hümanizm

Read: 1,238

Download: 404