DİSİPLİNLER ARASI BİR DENEME: HALK ŞİİRİNDEN TARİHİ BİR OLAYA BAKMAK
AN INTERDISCIPLINARY ESSAY AND LOOKING INTO A HISTORICAL EVENT THROUGH FOLK POETRY

Author : Uğur DURMAZ
Number of pages : 547-556

Abstract

Halk şiiri Türk halk edebiyatı içinde önemli yere sahip olan alanlardan bir tanesidir. Bu alan çeşitli dönemler içinde kendisini göstermiştir ve bu dönemlerin özelliklerine göre isimler almıştır. Halk şiiri anonim dönemden günümüze kadar gelen geniş bir yelpazede insanların her türlü duygu, düşünce ve hareketinin tercümanı olarak gelişmiştir. Bu yönüyle sanat kaygısı gütsün gütmesin insanların başından geçen olayların anlaşılmasında ve farklı bakış açısı sağlaması nedeniyle dikkate değer bir alandır. Şiirlerde aşk, ayrılık, hüzün, kahramanlık, isyan gibi birçok konu işlenmiş ve şiirler de bu içeriklere göre çeşitli isimler almışlardır. Özellikle konu bakımından kahramanlıkları anlatması ve tarihi olaylardan esinlenmesi yönüyle destan türü önemli bir yapı olarak hem anonim dönem Türk edebiyatında hem de âşık edebiyatında karşımıza çıkar. Özellikle tarihi olayları başka bir gözle görmesi nedeniyle de duyguları yansıtmaktan öte geçerek tarihi okumak için de farklı bir kaynak oluştururlar. İşte bu yazıda da tarihi vaka anlatan bir destandan yola çıkılarak tarih bilimiyle birlikte hem edebiyatın hem de tarihin ortak şekilde nasıl işleyebildiği gösterilmeye çalışılacaktır. Bu sayede de tarihin sadece tarihi metinlerden değil edebi metinlerden de bir şekilde okunabileceği örneklenmiş olacaktır. Burada örnek olarak seçilen metin Ispartalı Seyrani’nin “Vak’a-i Hayriye Destanı”dır. Bu şiirin içeriği ile tarih kitaplarında geçen resmi tarih arasında bir karşılaştırma yapılarak tarihi olayların halk şiirinde yansımaları gösterilecektir. Bu çalışma içerik olarak disiplinler arası bir çalışma olarak değerlendirilebilir.

Keywords

Tarih, Halk Şiiri, Seyrani, Destan, Disiplinler Arası

Read: 700

Download: 223