TÜRKİYE’DE PROTEST SANAT ÜZERİNE BİR İNCELEME: HALİL ALTINDERE ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2016- 50
Language : null
Konu : Sanat / Plastik Sanatlar
Number of pages: 43-56
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz sanatı, siyasetin içerisinde var olan sorunsallardan kendini ayıramayacak kadar onlarla hemhal olmuş durumdadır. Sanatın siyaset ile ilişkisi kamu sorunlarını yansıtma biçimini bünyesinde barındıran varoluşsal bir önemi sahiptir. Dada ile birlikte başlayan ve 1960’lardan itibaren günümüze kadar devam eden sanatın, siyaset ve politika ile bağı kamu alanlarında ve serbest alanlarda gerçekleştirilen sanat pratikleri yardımıyla ‘’sanat ve gündelik yaşamı’’ birlikte işleyen muhalif sanat portalleri, sanatın görsel eleştiri aksanının oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bu araştırmanın amacı, protest sanat bağlamında gelişen olgularla birlikte, Türkiye sanat mecrasında protest sanatın etkilerini Halil Altındere izleği üzerinden incelemektir. Araştırma betimsel yolla yapılmıştır. Sonuç olarak, değişen kültürel, toplumsal ve siyasal sorunların sanat mecrasını etkilediği ve bu sorunsalların sanatçıları politikleştirdiği söylenebilir. Protest sanatı kendine aracı edinen sanatçılar, ezbere bilinen kuralları ve değerleri sorgulamış, protest eylemlerinin birincil amaçları olmuştur. Bu sorunsalları kendine dert edinen sanatçı Halil Altındere, ulus-devlet ikilemini sorgulamış, günlük hayattan basit nesnelerin anlamını değiştirmiş, ulusal temsil sembolleri ve kültür bozumu üzerine de durmuştur.

Keywords

Abstract

The Problem is in today's art that it has been so much intimate with politics as much as it will not take back itself. Incorporates of Art with politics reflecting of the public issues is existential importance. Beginning with Dada and continues to the present day from the 1960’s art, politics and policy issues with public areas and free spaces with the help of art practices performed on '' art and everyday life '' was functioning with dissident art portals that create Visual art criticism accent. The aim of the research is to examine in the context of the growing phenomenon of protest art in Turkey, which is along with the conceptual meaning of protest issues through the media and the effects of Halil Altındere themes. The Research is descriptive way. As a result, it is understood that the artists and art mediums have been affected by the changing cultural, social and political problems so the artists are directed to political issues in Turkey too. The artists who know protest art by heart are questioned adopting rules and values, so being protest has been the primary objectives of their action. Halil Altındere has been occupied with the politics issues in his art that questioned the dilemma by changing the meaning of national symbols and has addressed culture represents on simple object from everyday life of nation-State.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics