AKTÜEL ÜRÜN PERAKENDECİLERİNE İLİŞKİN TÜKETİCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
STUDYING THE VIEWS OF CONSUMERS ABOUT ACTUAL PRODUCT

Author : Yavuz AKÇİ -- Kazım KILINÇ
Number of pages : 305-327

Abstract

Dünyada ve Türkiye’de hızla gelişerek büyüyen perakendecilik sektöründe rekabet de büyümektedir. Artan rekabete karşılık firmalar öncelikle ürün özelliklerine yaptıkları müdahaleler ile tüketicilerin dikkatlerini çekmeye çalışmışlardır. Daha sonra da özellikle pazarlama karması elemanlarından tutundurma faaliyetleri ile rekabette güç kazanmaya çalışmışlardır. Perakendeciler her ne kadar farklı konumlandırmalara sahip olsalar da Tüketiciler sadece bu konuma göre değil kalite, fiyat, mağaza atmosferi ve erişim kolaylığı gibi değişkenlere göre mağaza tercihi yapmaktadırlar. Bu çalışmada periyodik aktüel ürün satan perakendeciler ve aktüel ürünlere ilişkin tüketici düşünceleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Adıyaman il merkezi evreninde tarama yöntemiyle ve olasılığa dayalı olmayan kolayda örnekleme yöntemiyle 417 geçerli anket elde edilmiştir. Anket verileri SPSS 20.0 programına girilmiştir. Öncelikle güvenirlik analizi yapılmış ve sonuçta Cronbach Alpha değeri 0,850 bulunmuştur. Geçerlilik için uzman incelemesinin yanı sıra faktör analizi yapılmış ve 3 faktör oluşabildiği görülmüştür. Daha sonra da frekans, ortalama, anova ve t testleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda katılımcıların büyük bir kısmının aktüel perakendecilerinden alışveriş yaptıkları, aktüel ürün takibini daha çok broşürlerle yaptıkları, aktüel ürünlere ve perakendecilerine ilgi gösterdikleri, kadınların erkeklere göre daha çok bu perakendecileri benimsedikleri görülmüştür. Ayrıca katılımcıların yaşları, eğitim seviyeleri ve gelir seviyeleri arttıkça bu perakendecilere ve aktüel ürünlere olan ilgilerinin de azaldığı görülmüştür. Bu araştırma aktüel ürün satışının başarılı bir tutundurma uygulaması olduğunu göstermiştir.

Keywords

Aktüel Ürün, Fırsat Ürünü, İndirimli Ürün, Perakendecilik, Tüketici Davranışı

Read: 675

Download: 224