DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KORUMA BİLİNCİNİN GENEL DURUMU, ÖĞRETMEN ADAYLARINA KORUMA BİLİNCİ KAZANDIRMADA MÜZE EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI DERSİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ
GENERAL SITUATION OF PRESERVATION AWARENESS IN TURKEY AND IN THE WORLD, THE IMPORTANCE AND THE ROLE OF MUSEUM EDUCATION AND PRACTICES COURSE IN PROVIDING PRESERVATION AWARANESS TO PRE-SERVICE TEACHERS

Author : Yusuf ÇETİN -- Özgür YENİ
Number of pages : 1-10

Abstract

Asya ve Avrupa kıtaları arasında önemli bir kavşak noktası konumunda olan Anadolu coğrafyası kültür varlıklarının zenginliği açısından özel bir öneme sahiptir. Son yıllarda sahip olduğumuz bu zenginlikleri tehdit eden ciddi ve önüne geçilemeyen birçok problemle karşı karşıya kalınmıştır. Bu problemleri oluşturan birçok neden olmakla birlikte en önemli olanı ülkemizde koruma bilinci oluşturma konusunda yeterli eğitimin verilmemesidir. XX. yüzyılın başlarından itibaren ulusal ve uluslararası düzeyde gündeme gelen kültürel mirasın korunması başta Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) olmak üzere Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve çeşitli organlarının da çalışmalarının odaklandığı bir alan durumuna gelmiştir. Bu alanda korumaya yönelik çeşitli standartlar ortaya konulmuş ve yöntemler geliştirilmiştir. Günümüzde koruma bilinci oluşturmada çağdaş dünya ülkelerinde uygulanan etkili yöntemlerden birisini de müze eğitimi oluşturmaktadır. Müzeler geçmişte var olan fonksiyonlarının yanında, bugün eğitim görevini de üstlenmişlerdir. Son yıllarda müzelerin eğitimdeki önemi ile ilgili yapılan araştırmalarda öğrenmenin yalnızca kitapla veya okullarla sınırlı olmadığı anlaşılmış, bireylerin hem duyuşsal, hem devinişsel, hem de bilişsel yönden eğitilebilmelerini sağlamada müzelerin çok uygun mekânlar olduğu görülmüştür. Koruma bilinci eğitimi bilişsel yönü ağır basan bir eğitim olduğu için toplumların hafızası konumunda olan müzeler, müze eğitimi sayesinde eğitim amaçlı birer laboratuvara dönüşerek bu bilincin etkili bir şekilde geliştirilmesini sağlayabilmektedir. Topluma koruma bilinci eğitimin verilmesinde kuşkusuz öğretmenlerin rolü çok büyüktür. Bu nedenle bu bilincin öncelikle öğretmenlere kazandırılması gerekmektedir. Ülkemizde okul öncesi ve ilköğretim okullarına öğretmen yetiştirmede en önemli basamağı Eğitim Fakülteleri oluşturduğundan bu eğitimin önce bu fakültelerdeki öğretmen adaylarına verilmesi gerekmektedir. Halen Eğitim Fakülteleri Resim-İş Öğretmenliği lisans programlarında yer alan Müze Eğitimi ve Uygulamaları dersinin içeriğine bakıldığında koruma bilinci eğitimi için uygun bir ders olduğu görülmektedir. Bu bağlamda koruma bilincini öğretmen adaylarına kazandırmak için Eğitim Fakültelerinin tüm lisans programlarına Müze Eğitimi ve Uygulamaları dersinin konulması gerekmektedir. Bu ders kapsamında uygun içerik ve materyallerle verilecek eğitim sayesinde binyılların mirası olan zengin kültürel mirasımızı koruma bilincine sahip nesi

Keywords

Müze, Eğitim, Koruma Bilinci, Kültürel Miras, Program

Read: 1,252

Download: 444