DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KORUMA BİLİNCİNİN GENEL DURUMU, ÖĞRETMEN ADAYLARINA KORUMA BİLİNCİ KAZANDIRMADA MÜZE EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI DERSİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ

Author :  

Year-Number: 2016- 49
Language : null
Konu : Müze Eğitimi
Number of pages: 1-10
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Asya ve Avrupa kıtaları arasında önemli bir kavşak noktası konumunda olan Anadolu coğrafyası kültür varlıklarının zenginliği açısından özel bir öneme sahiptir. Son yıllarda sahip olduğumuz bu zenginlikleri tehdit eden ciddi ve önüne geçilemeyen birçok problemle karşı karşıya kalınmıştır. Bu problemleri oluşturan birçok neden olmakla birlikte en önemli olanı ülkemizde koruma bilinci oluşturma konusunda yeterli eğitimin verilmemesidir. XX. yüzyılın başlarından itibaren ulusal ve uluslararası düzeyde gündeme gelen kültürel mirasın korunması başta Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) olmak üzere Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve çeşitli organlarının da çalışmalarının odaklandığı bir alan durumuna gelmiştir. Bu alanda korumaya yönelik çeşitli standartlar ortaya konulmuş ve yöntemler geliştirilmiştir. Günümüzde koruma bilinci oluşturmada çağdaş dünya ülkelerinde uygulanan etkili yöntemlerden birisini de müze eğitimi oluşturmaktadır. Müzeler geçmişte var olan fonksiyonlarının yanında, bugün eğitim görevini de üstlenmişlerdir. Son yıllarda müzelerin eğitimdeki önemi ile ilgili yapılan araştırmalarda öğrenmenin yalnızca kitapla veya okullarla sınırlı olmadığı anlaşılmış, bireylerin hem duyuşsal, hem devinişsel, hem de bilişsel yönden eğitilebilmelerini sağlamada müzelerin çok uygun mekânlar olduğu görülmüştür. Koruma bilinci eğitimi bilişsel yönü ağır basan bir eğitim olduğu için toplumların hafızası konumunda olan müzeler, müze eğitimi sayesinde eğitim amaçlı birer laboratuvara dönüşerek bu bilincin etkili bir şekilde geliştirilmesini sağlayabilmektedir. Topluma koruma bilinci eğitimin verilmesinde kuşkusuz öğretmenlerin rolü çok büyüktür. Bu nedenle bu bilincin öncelikle öğretmenlere kazandırılması gerekmektedir. Ülkemizde okul öncesi ve ilköğretim okullarına öğretmen yetiştirmede en önemli basamağı Eğitim Fakülteleri oluşturduğundan bu eğitimin önce bu fakültelerdeki öğretmen adaylarına verilmesi gerekmektedir. Halen Eğitim Fakülteleri Resim-İş Öğretmenliği lisans programlarında yer alan Müze Eğitimi ve Uygulamaları dersinin içeriğine bakıldığında koruma bilinci eğitimi için uygun bir ders olduğu görülmektedir. Bu bağlamda koruma bilincini öğretmen adaylarına kazandırmak için Eğitim Fakültelerinin tüm lisans programlarına Müze Eğitimi ve Uygulamaları dersinin konulması gerekmektedir. Bu ders kapsamında uygun içerik ve materyallerle verilecek eğitim sayesinde binyılların mirası olan zengin kültürel mirasımızı koruma bilincine sahip nesi

Keywords

Abstract

Anatolia, which is an important intersection between Asia and Europe, has a special importance in terms of richness of its cultural assets. Recently, we have encountered many serious and irrepressible problems which threaten these assets. Even though there are many reasons causing these problems, the most important of these is the fact that adequate education in creating preservation awareness is not given in our country. Since the beginning of 20th century, preserving cultural heritage which has been at agenda at national and international level has become an area on which particularly UNESCO and Counsil of Europe, European Union and other organization focus. Various norms have been set and various methods have been developed towards preserving about this area. Today, museum education forms one of the effective methods in the modern world countries on creating preservation awareness. Besides their functions in the past, museums have undertaken the education mission today. In recent years, it has been understood with the education conducted in the museums that the education is not limited only to the schools or the books, and it was seen that the museums are the pat places which provide the i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics