ÖĞRENCİLERİN ORTALAMA FİNAL NOTLARININ YORDAYICISI OLARAK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR: TÜRKİYE’DE BİR RUHDİLBİLİM

Author :  

Year-Number: 2016- 48
Language : null
Konu : Ruh Dilbilim
Number of pages: 283-291
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı öncelikle öğrencilerin final notları üzerindeki temel psikolojik ihtiyaçların ve kişilik özelliklerinin yordayıcı gücünü incelemektir. Bu çalışma örneği 77 bayan (tüm katılımcıların %51’i) ve 74 (% 49’u) erkekten oluşmaktadır. Katılımcıların ortalama yaşı M=21.65’dir ve üniversite eğitiminin ilk ve altıncı yılları arasında bulunmakta olup Ege Bölgesinde bir Devlet üniversitesinde İngilizce Öğretmenliği bölümünde okumaktadırlar. Temel psikolojik ihtiyaçlar (otonomi, beceri ve ilintililik) Temel İhtiyaçlar tatmini Genel Ölçeği (BNSG, Gagné, 2003) kullanılarak saptanmıştır. Buna karşın kişilik özellikleri için ise (içine kapalılık, uyumluluk, bilinçlilik, duygusal dengesizlik ve yeni tecrübelere açıklık) Beşli Büyük Ölçeğin (BFI-10, Rammstedt& John, 2007) kısaltılmış on maddelik versiyonu kullanılmıştır. Belirtmek gerekir ki, her iki ölçeğin de içsel tutarlılıkları (güvenirlik gibi) çok iyidir ve her alt ölçek için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Çoklu regresyon analizi, temel psikolojik ihtiyaçların % 61.7’sinin öğrencilerin final notlarına tekabül ettiğini göstermiştir ( otonomi ve beceri bu kıstas değişkeninin istatistik olarak önemli yordayıcısı olarak ortaya çıkmıştır). Ayrıca, kişilik özellikleri kıstas değişkeninin % 57.3’üne tekabül etmiştir ( uyumluluk ve bilinçlilik öğrencilerin final notlarının istatiksel olarak önemli yordayıcılarıydı). Bu bulgular Öz Belirleme kuramı çerçevesi ve öz yeterlilik esasları kullanılarak açıklanmıştır. Sonuç kısmında ise mevcut çalışmanın avantajlı ve dezavantajları taraflarıyla beraber İngilizce Öğretmenliği alanında yapılacak çalışmalar için olası tavsiyelerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Theaim of thisstudy istoexaminethepredictivepower of basicpsychological needs and personality traits on students' final grades. The sample of thisstudyconsistsof 151Turkish students, 77 of whom(51%) werefemales and 74 (49%) males. Participants' mean age was M = 21.65 (SD = 2.21). Participants were in first to sixth year of theirstudy in Aegeanregion at a Stateuniversitystudying in an ELT department.Basic psychologicalneeds (autonomy, competenceandrelatedness) were assessed by the Basic Need Satisfaction in General Scale (BNSG, Gagné, 2003) whereas personality traits (extraversion, agreeableness,conscientiousness, neuroticismandopennessto experience) were estimated by the abbreviated 10-item short version of the Big Five Inventory (BFI-10, Rammstedt & John, 2007). Both measures had a very good internal consistency (i.e. reliability), calculated for each of their subscales. Multiple regression analysis revealed that basic psychological needs accounted for 61.7% of students' final grades (autonomy and competence were statistically significant predictors of this criterion variable). In addition, personality traits accounted for 57.3% of the criterion's variance (agreeableness and conscientiousness were statistically significant predictors of students' final grades). The findings were explained by using the frame of Self-determination theory and some considerations on self-efficacy.In the end, some recommendations for further research were listed along with advantages and disadvantages of thepresentstudy.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics