MATEMATİK DERSİ BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2016- 53
Language : null
Konu : Matematik
Number of pages: 467-480
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin matematik dersi başarısızlık nedenlerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmektir. Araştırmada kesitsel tarama modeli kullanılmıştır. Bu doğrultuda ilgili alan taraması yapılarak ve uzman görüşleri alınarak 81 maddelik taslak ölçek geliştirilmiştir. Taslak ölçek 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Isparta ili merkezindeki 4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 757 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin 88’i kız (%11.6) ve 669’u (%88.4) erkektir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması için kapsam geçerliği ve yapı geçerliği, düzeltilmiş madde-toplam korelasyonu, Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı incelenmiştir. Verilerin SPSS 17.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin faktör analizi yapmaya uygun olup olmadığını belirlemek için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda toplam 46 maddeyi içeren “Matematik Dersi Başarısızlık Nedenleri Ölçeği”nin sekiz faktörlü bir yapıdan oluştuğu tespit edilmiştir. Ölçekteki maddelerin içeriği dikkate alınarak faktör analizinde elde edilen faktörlerin birincisi “Olumsuz Düşünce Boyutu”, ikincisi “Öğrenci Boyutu”, üçüncüsü “Verimli Çalışma Boyutu”, dördüncüsü “Aile Boyutu” ve beşincisi “Öğretmen Boyutu”, altıncısı “Okul ve Çevre Boyutu”, yedincisi “Müfredat ve Program Boyutu” ve sekizincisi ise “Ders Boyutu” olarak adlandırılmıştır. Maddelerin faktördeki yük değerleri 0,954 ile 0,377 arasında değişmektedir. Ölçekteki 46 madde toplam varyansın %45’ini açıklamaktadır. Ölçeğin güvenirliliği için Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmış ve 0,899 olduğu görülmüştür. Faktörlerin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayıları 0.490 ile 0.832 arasında değişmektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to develop a scale determining the causes of failure for secondary school students in mathematics. A crossectional survey method was used in the study. In this direction, a detailed literatüre review was conducted and a draft scale consisting of 81 items was developed based on expert opinions. Then the draftscale was administered to 757 students from four Vocational and Technical Anatolian High Schools in the center of Isparta in 2015-2016 academic year. The validity and reliability of the scale was investigated in terms of content validity, construct validity, corrected item-total correlation and Cronbach Alpha internal consistency coefficient. The analyses were conducted by using SPSS 17.0 package program. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test was performed to check whether the data is appropriate for factor analysis or not.The analysis indicated that “Mathematics Causes of Failure Questionnaire” scale consists of eight factors with 45 items. The first of the obtained factor “Negative Thoughts Dimension”, the second is “Student Dimension”, the third is “”Efficiency Dimension”, the fourth is “Family Dimension”, the fifth is “Teacher Dimension”, the sixth is “School and Environmantel Dimension”, the sevent is “Curciculum and Program Dimension” and the eight is “Course Dimension”. The factor loadings of 46 items ranged from 0.954 to 0.377. The 46 items explained 45 per cent of the total variance in the scale. Cronbach's Alpha’s reliability coefficient for of the scale was found to be 0.899. The Cronbach Alpha internal consistency coefficients of the factors were between 0.490 and 0.832.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics