MATEMATİK DERSİ BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
DEVELOPMENT OF A SCALE MEASURİNG THE CAUSES OF UNSUCCESS IN MATHEMATICS LESSON

Author : YÜKSEL YALÇINKAYA
Number of pages : 467-480

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin matematik dersi başarısızlık nedenlerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmektir. Araştırmada kesitsel tarama modeli kullanılmıştır. Bu doğrultuda ilgili alan taraması yapılarak ve uzman görüşleri alınarak 81 maddelik taslak ölçek geliştirilmiştir. Taslak ölçek 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Isparta ili merkezindeki 4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 757 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin 88’i kız (%11.6) ve 669’u (%88.4) erkektir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması için kapsam geçerliği ve yapı geçerliği, düzeltilmiş madde-toplam korelasyonu, Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı incelenmiştir. Verilerin SPSS 17.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin faktör analizi yapmaya uygun olup olmadığını belirlemek için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda toplam 46 maddeyi içeren “Matematik Dersi Başarısızlık Nedenleri Ölçeği”nin sekiz faktörlü bir yapıdan oluştuğu tespit edilmiştir. Ölçekteki maddelerin içeriği dikkate alınarak faktör analizinde elde edilen faktörlerin birincisi “Olumsuz Düşünce Boyutu”, ikincisi “Öğrenci Boyutu”, üçüncüsü “Verimli Çalışma Boyutu”, dördüncüsü “Aile Boyutu” ve beşincisi “Öğretmen Boyutu”, altıncısı “Okul ve Çevre Boyutu”, yedincisi “Müfredat ve Program Boyutu” ve sekizincisi ise “Ders Boyutu” olarak adlandırılmıştır. Maddelerin faktördeki yük değerleri 0,954 ile 0,377 arasında değişmektedir. Ölçekteki 46 madde toplam varyansın %45’ini açıklamaktadır. Ölçeğin güvenirliliği için Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmış ve 0,899 olduğu görülmüştür. Faktörlerin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayıları 0.490 ile 0.832 arasında değişmektedir.

Keywords

Matematik Dersi Başarısızlığı, Başarısızlık Nedenleri Ölçeği, Ölçek Geliştirme

Read: 721

Download: 228