KUR’AN’DA İNSANIN VARLIKLARLA İLİŞKİSİ
THE RELATIONS OF THE HUMAN WITH THE CREATURES IN THE QURAN

Author : Necmettin ÇALIŞKAN
Number of pages : 247-265

Abstract

Kur’an’ın, nüzul sebebi salt olarak dünya ve ahiret mutluluğu adına insanlara din merkezli konuları açıklamak değildir. Kur’an’ın amaçları arasında insanın âlem ve âlemdeki varlık kategorileriyle ilişkilerini ele almak önemli ve temel amaçlardan birisidir. Bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirildiği takdirde kanaatimizce Kur’an’ın odak kavramları “Allah” ve “insan”dır. Ayrıca Kur’an’ın ana hedefi de iman ve amel eylemlerinin nasıl olması gerektiği hususunda insana rehberlik etmektir. Bu makalenin amacı, Kur' an-ı Kerim'in perspektifiyle insanın kendi emrine hizmet için verilmiş olan âlemle ilişkisini belirlemeye çalışmaktır. Bu çalışmada ayrıca Kur'an-ı Kerim'de mevcut ayetler ışığında insanın âlemle ve âlemde bulunan varlık kategorileriyle cemâdât, nebâtât, hayvânât çerçevesinde ilişkilerini belirlemek ve varlıklara karşı nasıl bir davranış sergilenmesi gerektiğini ortaya koymak hedeflenmektedir. Araştırmada âlemin tanımı ve Allah-âlem ilişkisi ile birlikte insan-âlem ilişkisine değinilmiştir. Ardından insanın âlemle ilişkisinde takınması gereken tavır olarak bir takım ilkeler belirlenmiş olup ek olarak insanın âlem ve varlık kategorileriyle ilişkilerine yönelik tutum ve davranış önerileri ortaya konulmuştur. Son olarak genel anlamda insanın cansız varlıklarla (cemâdât), bitkilerle (nebâtât) ve hayvanlarla (hayvânât) ilişkisi ve bu ilişki boyutunun insan hayatı açısından önemi açıklanmıştır. Sonuç olarak Kur'an-ı Kerim'de insanın âlem ve varlık kategorileriyle ilişkilerine yönelik elde edilen sonuçlar yaklaşım olarak tespit edilmiştir.

Keywords

İnsan, Varlık, Âlem, Cemâdât, Nebâtât, Hayvânât

Read: 1,138

Download: 661