SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE ÇALIŞAN PERFORMANSI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINING ORGANIZATIONAL SILENCE AND EMPLOYEE PERFORMANCE LEVELS OF HEALTHCARE PROFESSIONALS

Author : Meltem SAYGILI -- Gülsün ERİGÜÇ - Özlem ÖZER
Number of pages : 485-500

Abstract

Bu çalışmanın amacı sağlık çalışanlarının örgütsel sessizlik ve çalışan performansına ilişkin algılarını belirlemek ve çalışanlara ilişkin bireysel ve demografik özelliklerin örgütsel sessizlik ve çalışan performansı üzerinde etkili olup olmadığını ortaya koymaktır. Çalışmanın evrenini Kırıkkale Halk Sağlığı Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ve TSM’ye bağlı Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi (AÇSAP), Verem Savaş Dispanseri (VSD) ve Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda görev yapmakta olan tüm sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Çalışmada örneklem seçilmemiş ve araştırmada kullanılan veri toplama aracı çalışmaya katılmayı kabul eden tüm personele dağıtılmıştır. Böylece toplam 240 adet kullanılabilir anket elde edilmiştir. Anketlerden elde edilen veri bilgisayar ortamına aktarılmış ve SPSS 20.0 paket programı kullanılarak istatistiksel analizler uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda örgütsel sessizliğin alt boyutları arasında en yüksek ortalamayı duygu ve yönetici boyutunun, en düşük ortalamayı ise çalışma ortamı boyutunun aldığı belirlenmiştir. Çalışmada örgütsel sessizlik toplam puanı ile çalışanların çalışma yeri, mesleki durumu ve bulunduğu birimde çalışma süreleri ile istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunurken; çalışanların performans düzeyleri ile bireysel özellikleri oluşturan tüm değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, çalışanların örgütsel sessizlik ve performans düzeyleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için gerçekleştirilen korelasyon analizi neticesinde; sağlık çalışanlarının örgütsel sessizlik toplam puanı ile performans düzeyleri arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki bulunmuştur (r=0,203 p

Keywords

Örgütsel Sessizlik, Çalışan Performansı, Sağlık Sektörü

Read: 687

Download: 221