İNGİLİZCE DİL ÖĞRENİMİNDE MOTİVASYON ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
IN ENGLISH LANGUAGE TEACHİNG FOR MOTIVATION SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Author : Celal Teyyar UĞURLU -- Esmira MEHDİYEV - H.Gonca USTA
Number of pages : 21-37

Abstract

Bu araştırmanın amacı öğrencilerin İngilizce dil öğrenme motivasyon düzeylerini betimlemede kullanılacak olan bir ölçek geliştirme çalışmasıdır. Çalışma sürecinde ön değerlendirme için 147 öğrenciye ölçek uygulanmış ve ölçek yeniden düzenlenerek asıl uygulama için hazır hale getirilmiştir. DÖMÖ’nin geçerliliğinin incelenmesinde yapı geçerliliğinin belirlenmesi için AFA (Açımlayıcı Faktör Analizi) ve DFA (Doğrulayıcı Faktör Analizi) yapılmıştır. Katılımcılardan oluşan birinci gruptan (275 öğrenci) elde edilen verilerle açımlayıcı faktör analizi, ikinci gruptan (331 öğrenci) elde edilen verilerle de doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçek geliştirme sonucunda elde edilen değerlere göre, dil öğrenme motivasyon ölçeği 16 madde ile üç faktör ve ölçeğin toplam güvenirlik değeri .83 olarak bulunmuştur. Çalışmada her faktörün yük değerleri hesaplanmış ve kişisel kullanım başlığı altında toplanan maddelerin Cronbach Alpha değeri .85; tutum başlığı altında toplanan maddelerin Cronbach Alpha değerinin .77; özgüven başlığı altında toplanan maddelerin Cronbach Alpha değerinin .78 olduğu görülmüştür. DÖMÖ’nün yapı geçerliğinin incelenmesinde; doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ??2=296,23, sd=98, p değeri ise manidar bulunmuştur (p=.000). Hesaplanan değer ??2/sd=3,02 olarak bulunmuştur. Bu değer DÖMÖ’nün genel olarak iyi uyum gösterdiğinin bir göstergesi olarak kabul edilmiştir. Bütün bulgular dikkate alınarak değerlendirmeler yapıldığında; üniversite öğrencilerinin İngilizce dil öğrenme motivasyonlarını ölçmek için geçerlik/güvenirlik çalışmaları yapılan ölçeğin öğrencilerin İngilizce dil öğrenme motivasyon düzeylerini belirlemede kullanılabilecek bir ölçek olduğu söylenebilir.

Keywords

Dil Öğretimi, Motivasyon, Motivasyon Ölçeği, Ölçek Geliştirme Üniversite Öğrencileri

Read: 1,319

Download: 513