İNGİLİZCE DİL ÖĞRENİMİNDE MOTİVASYON ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2017- 54
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Yabancı Diller Eğitimi, Ölçme ve Değerlendirme
Number of pages: 21-37
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı öğrencilerin İngilizce dil öğrenme motivasyon düzeylerini betimlemede kullanılacak olan bir ölçek geliştirme çalışmasıdır. Çalışma sürecinde ön değerlendirme için 147 öğrenciye ölçek uygulanmış ve ölçek yeniden düzenlenerek asıl uygulama için hazır hale getirilmiştir. DÖMÖ’nin geçerliliğinin incelenmesinde yapı geçerliliğinin belirlenmesi için AFA (Açımlayıcı Faktör Analizi) ve DFA (Doğrulayıcı Faktör Analizi) yapılmıştır. Katılımcılardan oluşan birinci gruptan (275 öğrenci) elde edilen verilerle açımlayıcı faktör analizi, ikinci gruptan (331 öğrenci) elde edilen verilerle de doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçek geliştirme sonucunda elde edilen değerlere göre, dil öğrenme motivasyon ölçeği 16 madde ile üç faktör ve ölçeğin toplam güvenirlik değeri .83 olarak bulunmuştur. Çalışmada her faktörün yük değerleri hesaplanmış ve kişisel kullanım başlığı altında toplanan maddelerin Cronbach Alpha değeri .85; tutum başlığı altında toplanan maddelerin Cronbach Alpha değerinin .77; özgüven başlığı altında toplanan maddelerin Cronbach Alpha değerinin .78 olduğu görülmüştür. DÖMÖ’nün yapı geçerliğinin incelenmesinde; doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ??2=296,23, sd=98, p değeri ise manidar bulunmuştur (p=.000). Hesaplanan değer ??2/sd=3,02 olarak bulunmuştur. Bu değer DÖMÖ’nün genel olarak iyi uyum gösterdiğinin bir göstergesi olarak kabul edilmiştir. Bütün bulgular dikkate alınarak değerlendirmeler yapıldığında; üniversite öğrencilerinin İngilizce dil öğrenme motivasyonlarını ölçmek için geçerlik/güvenirlik çalışmaları yapılan ölçeğin öğrencilerin İngilizce dil öğrenme motivasyon düzeylerini belirlemede kullanılabilecek bir ölçek olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

This study is aimed at developing a scale that will be used to determine students’ motivation level in learning a foreign language. The scale was applied to 147 students for the preliminary assessment, and afterwards it was rearranged to get it ready for the main application. In the examination of the validity of ELLMS an exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA) were conducted to determine its structural validity An exploratory factor analysis was done on the data obtained from the first group of participants (275 students) and the data obtained from the second group of participants (331 students) was used for confirmatory factor analysis. According to the value obtained as a result of the scale development, the total reliability value of the langauge scale with 16 items and three factors was found as .83. In this study, load value of each factor was calculated,and as a result, cronbach alpha value was seen .85 for the items under the personal use factor, and .77 for the items under attitude factor, and it was found .78 for the items under selfconfidence factor. According to the data obtained from the results of the examination of the structural validity of the LLMS ??2=296,23, sd=98, p value was found significant (p=.000). The calculated value was ??2/sd=3,02. This value was regarded as an indicator of a good harmony of the ELLMS in general. When considering all findings we evaluate the scale, validaty / reliability of which were done to determine the university students’ motivation level in learning EFL, it can be accepted to be used at determining students’ motivation level in English language learning.

Keywords