ÜNİVERSITE ÖĞRENCİLERİNIİN DEVAMSIZLIK TUTUMLARI: DEĞİŞKENLER ARASI LOJISTIK YORDAYICILIK

Author :  

Year-Number: 2016- 50
Language : null
Konu : Ölçme ve Değerlendirme / Eğitim Bilimleri
Number of pages: 169-182
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitimin amacı bireyde kalıcı izli istendik davranış değiştirmektir. Öğrencilerdeki bu davranış değişikliklerinin kalıcı izli olması yaşantıya dayalı ve yapılandırmacı ortamlardan etkilenir. Öğrencilerin okula devam durumları söz konusu davranış değişikliğinin yaşanması bakımından önemlidir. Eğitim kurumları öğrencilerin okula devamları ile yakından ilgilenmeli ve devamı sağlayan etkenlerin neler olduğu üzerinde düşünmelidirler. Devamsızlık başarı, okul iklimi, Sosyo-ekonomik koşullar, öğretmen desteği, akademik bilgi, iletişim sorunları, anksiyete gibi farklı olgu ya da durumlara bağlı olarak değişebilmektedir. Bu çalışmada Cumhuriyet Üniversitesi’nde 2013-2014 eğitim öğretim yılında öğrenim gören öğrencilerin devamsızlık tutumları ile ilişkili değişkenler (Cinsiyet, Sınıf düzeyi, Öğrenim zamanı, Genel Not Ortalaması, Bölümden Memnuniyet, Haftalık Ders Saati, Haftalık Devamsızlık Saati ve İkamet) istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin devamsızlık tutumlarını belirlemek amacıyla geliştirilen “Devamsızlık Tutumu Ölçeği” (DTÖ) kullanılmıştır. Veriler analize hazır hale getirmek için uç değer ve kayıp değer analizleri yapılmıştır. Öğrencilerin Devamsızlık Tutumları düşük, orta ve yüksek tutum düzeyi olarak üç gruba ayrılmıştır. Bu ayrım gerçekleştirilirken iki aşamalı kümeleme analizi kullanılmıştır. Bağımlı değişkenin üç kategorili ve sıralı bir yapıda olmasından dolayı da sıralı lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Sıralı lojistik regresyon analizi için gerekli varsayımlar sınanmıştır. Analiz sonuçlarına göre öğrencilerin haftalık ders saati, haftalık devamsızlık saati ve bölümden memnuniyet değişkenlerinin devamsızlığa ilişkin tutum üzerinde manidar olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of the education is to create a permanent behavioral changes in students. Inducing lasting behavioral changes in students is largely dependent on experience-based and constructivist environments. Especially in formal education, the students’ levels of attendance has a fairly important effect on their level of learning. ). Educational institutions should pay close attention to student absenteeism, and consider the factors that ensure attendance. Absenteism can change according to school success, school climate, socioeconomic conditions, teacher support, academic knowledge, communication problems and anxiety. In this study, data on absenteeism attitudes obtained from students studying at Cumhuriyet University during the 2013-2014 academic year were analyzed statistically. “Absenteism Attitue Scale” (AAS) was used in the study as a scale. Also datas prapered for the analysis analysed missing value and extreme value. The absenteeism attitudes of the students were separated into three groups, which were the low, medium and high level groups. Two-stage clustering analysis was employed when performing this distinction. Since the dependent variable had an ordinal structure with three categories, ordinal logistic regression analysis was used. Study results revealed that the students’ weekly course hours, weekly hours of absence, and satisfaction with the department variables have a significant effect on their attitude towards absenteeism.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics