DELİK BORU TÜRKİYE’DEKİ AKADEMİSYEN KADINLAR ÜZERİNE BİR ANALİZ

Author :  

Year-Number: 2016- 53
Language : null
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 533-556
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Delik Boru" (Leaky Pipeline) üniversitelerde akademik hayatın belli aşamalarında, tıpkı delik bir borudan suyun sızması gibi, sistem dışı kalan kadın akademisyenlerin durumuna işaret eden bir kavramsallaştırmadır. Rakamlar kadınların akademiye girişten ziyade akademide ilerleyememe ve kalıcı olamama sorununa işaret etmektedir. Bu çalışma kadınları sistem içinde yavaşlatan nedenlerin ve koşulların ampirik ve teorik incelemesi üzerine inşa edilmiştir. Bu amaç kapsamında üniversitelerde görev yapan akademisyen kadınlar ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş olup, kadın akademisyenlerin pars pro toto niteliğindeki izlenimlerine başvurulmuştur. Olgu bilim ve mülakat (yüz yüze görüşme) çalışmada öne çıkan yöntemsel yaklaşımlardır. Doktora sonrası aşamada kadın akademisyenin kendini güncellememesi, aile yaşantısına göre dizayn edilen akademik hareketliliğin zayıf bir akademik sermaye yaratması, geleneksel rollerin kamu rollerine oranla daha fazla önemsenmesi ve kamu rollerinin geleneksel roller içine iliştirilmesi, kadınların akademiye sadık kalma sorunu yaşaması, akademisyenliğin bir meslek değil iş olarak algılanması, kadının konformist yaşama isteği, aynı meslek grubu içinde yer alan kadınların önceliği eşlerine veren tutum içine girmeleri, sistem içinde kadının hızını kesen sebeplerdir. Evlilik ya da çocuk sahibi olmanın bu duraksamayı yarattığı yönünde güçlü bir eğilime, bu çalışma kapsamında ulaşılmamıştır. Kadınlarda yöneticiliğe dair bir düşüncenin oluşmaması, kadının kendini gösterme isteksizliği, bölünme korkusu, kadın yönetici fikrine yönelik olumsuz yaklaşım saha çalışmasında edinilen diğer sonuçlardır. Bütün bu nedenlerin varlığı kadınları sistem içinde yavaşlatmaktadır.

Keywords

Abstract

Leaky Pipeline is a conceptualization, referring to the status of women academicians who are out of the system just like the water leakage from a pierced pipe in certain stages of academic life at universities. The figures point out the problem concerning which the women could not make progress and also become permanent in academy rather than entering into the academy. This study was established on the empiric and theoretical examination of the reasons and situation, slowing down women in the system. In accordance with this purpose, semi-structured interviews were carried out with the academician women who are working at universities and asked the pars pro toto impressions of the women academicians. The phenomenology and interview (face-to-face meeting) are the prominent approaches in the study. The followings are the reasons, slowing the women academicians down in the system; not updating herself at the postdoctoral stage, creating a weak academic capital from an academic mobility designed according to the family life, caring the traditional roles more than the public roles and incorporating the public roles into the traditional roles, having a problem abiding the academy, perceiving the academicianship as a business not as a profession, desire of woman to live conformist, attitudes, giving priority to their husbands, exhibited by the women within the same occupational group. Any strong tendency, related that the marriage or having a child create this hesitancy, was not obtained in this study. The other results obtained from the fieldwork are non-formation of a thought concerning the administratorship in women, unwillingness of a woman not to reveal herself, fear of separation, and negative approach to the woman administrator. The existence of all these reasons slows down the existence of women in the system.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics