SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINDA REFLEKTİF DÜŞÜNCENİN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF REFLECTIVE THINKING FOR SOCIAL WORK APPLICATION

Author : Fatümatü Zehra ERCAN -- Aysel TEKGÖZ OBUZ
Number of pages : 457-465

Abstract

Sosyal Bilimlerde teorilerin indirgemeci yaklaşımları, psikolojik, sosyal ve kültürel fenomenlere kuşbakışı bakarak şematize etmemizi sağlamakla beraber, gerçek yaşamın karmaşıklığını açıklamakta sınırlı olduğu bilinmektedir. Uygulamalı bir bilim olan sosyal hizmet bu karmaşıklık içinde uygun taktikler geliştirmemizi gerektiren bir meslektir. Sosyal çalışmacı birçok alanda, farklı vakalar ve farklı müracaatçı profilleri ile çalışmak zorunda kalabilir. Sosyal hizmet eğitimcileri uygulama becerisini geliştirmek için sınırlı zaman ve imkanlara sahiptir. Bu sınırlı zaman ve imkanlarda azami derecede iyi bir eğitim vermek için kuramsal eğitimin yanı sıra eğitimde farklı tekniklerin kullanılması elzemdir. Dewey’e (1933) göre yansıtıcı düşünce herhangi bir konunun üzerinde birçok yönünü dikkate alarak derinlemesine aktif düşünmedir. Reflektif düşünceyi geliştirmeye yönelik eğitim tekniklerinin sosyal hizmet eğitiminde faydalı olabileceği düşünülmektedir. Bilgi ve beceri arasındaki dolaysız ilişki bilinçli uygulamalar ile ikame edilebilir. Bilinçli uygulamalar hali hazırdaki duruma bilinçli ve niyetli katılımdır (Epstein ve ark. 2008). Bu bağlamda bilinçli ve niyetli uygulamalar vakalar arasında kategorileştirme, tasnif, analiz ve sentez yeteneğini geliştirmek anlamına da gelen reflektif düşünceye dayalı uygulama becerisini geliştirmeye katkı sağlayabilir. Bu çalışmada öncelikle teorinin ve uygulamanın ilişkisine kısaca değinilecektir. Sonra uygulamalı bir bilim olan sosyal hizmet eğitiminde farklı bağlamlarda çeşitli uygulamalar yapması beklenen sosyal hizmet öğrencilerinin bağlamsal uygulama becerisinin gelişmesi için reflektif düşünceye dayalı sosyal hizmet uygulamalarının nasıl yapılabileceğine literatürdeki verilerden istifade edilerek değinilecektir.

Keywords

Sosyal Hizmet Eğitimi, Sosyal Hizmet Uygulamaları, Reflektif Düşünce

Read: 714

Download: 229