SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINDA REFLEKTİF DÜŞÜNCENİN ÖNEMİ

Author :  

Year-Number: 2016- 49
Language : null
Konu : Sosyal Hizmet
Number of pages: 457-465
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal Bilimlerde teorilerin indirgemeci yaklaşımları, psikolojik, sosyal ve kültürel fenomenlere kuşbakışı bakarak şematize etmemizi sağlamakla beraber, gerçek yaşamın karmaşıklığını açıklamakta sınırlı olduğu bilinmektedir. Uygulamalı bir bilim olan sosyal hizmet bu karmaşıklık içinde uygun taktikler geliştirmemizi gerektiren bir meslektir. Sosyal çalışmacı birçok alanda, farklı vakalar ve farklı müracaatçı profilleri ile çalışmak zorunda kalabilir. Sosyal hizmet eğitimcileri uygulama becerisini geliştirmek için sınırlı zaman ve imkanlara sahiptir. Bu sınırlı zaman ve imkanlarda azami derecede iyi bir eğitim vermek için kuramsal eğitimin yanı sıra eğitimde farklı tekniklerin kullanılması elzemdir. Dewey’e (1933) göre yansıtıcı düşünce herhangi bir konunun üzerinde birçok yönünü dikkate alarak derinlemesine aktif düşünmedir. Reflektif düşünceyi geliştirmeye yönelik eğitim tekniklerinin sosyal hizmet eğitiminde faydalı olabileceği düşünülmektedir. Bilgi ve beceri arasındaki dolaysız ilişki bilinçli uygulamalar ile ikame edilebilir. Bilinçli uygulamalar hali hazırdaki duruma bilinçli ve niyetli katılımdır (Epstein ve ark. 2008). Bu bağlamda bilinçli ve niyetli uygulamalar vakalar arasında kategorileştirme, tasnif, analiz ve sentez yeteneğini geliştirmek anlamına da gelen reflektif düşünceye dayalı uygulama becerisini geliştirmeye katkı sağlayabilir. Bu çalışmada öncelikle teorinin ve uygulamanın ilişkisine kısaca değinilecektir. Sonra uygulamalı bir bilim olan sosyal hizmet eğitiminde farklı bağlamlarda çeşitli uygulamalar yapması beklenen sosyal hizmet öğrencilerinin bağlamsal uygulama becerisinin gelişmesi için reflektif düşünceye dayalı sosyal hizmet uygulamalarının nasıl yapılabileceğine literatürdeki verilerden istifade edilerek değinilecektir.

Keywords

Abstract

It is known that the reductionist approach of theories in social sciences provide opportunity for schematization of psychological, social and cultural phenomena by bird’s eye-view. But it is not enough for comprehending the complexity of real life. Social work as an applied science and profession requiring to develop suitable tactics. Social worker may have to work with various cases and client profiles in different fields. Social work educators have limited time and opportunities for improving application abilities of student. In this condition it is necessary to use besides theoretical training various training techniques for well education. Dewey (1933) described reflective thinking as active and deeply thinking on one topic by considering many dimensions. Education which leads for improving reflective thinking can be suitable for social work education. The immediate relation between knowledge and application can be stated by consciousness applications. Conscious applications means conscious and intentional attention at present condition (Epstein 2008). In this context conscious and intentional applications can provide opportunity for improving application depend on reflective thinking, which means categorization, classification, analyzing and syntheses between cases. In this study firstly the relation between theory and practice will be mentioned. After that reflective thinking and contextual application ability how can be developed for social work application will be discussed by reviewing literature.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics