AİLE TARZLARININ ÇOCUKLARIN TÜKETİMİNİN ŞEKİLLENMESİNDEKİ ROLÜ
THE ROLE OF PARENTAL STYLES IN SHAPİING OF THE CONSUMPTION BEHAVIORS OF CHILDREN

Author : Polat CAN
Number of pages : 185-198

Abstract

Küreselleşme ile birlikte birçok kavramda olduğu gibi tüketim kavramının tanım ve kapsamı da köklü değişime uğramıştır. Tüketim kazandığı yeni anlamı ile bireyin mutlu olmasını sağlayan araç olmaktan çıkmış mutluluğu tek başına sağlayabilen bir olgu haline gelmiştir. Bu bağlamda tüketim, basit anlamı olan ihtiyacın karşılanması yerine, karışık ilişkiler ve ortamlar bütünü olan sosyalleşme anlamını kazanmaya başlamıştır. Sosyalleşmenin önemli temel taşından biri olan aile ise, bireyin tüketim yapısının oluşmasında önemli bir etkiye sahiptir. Çünkü çocuk kişilik özelliklerinin büyük çoğunluğunu ailesinden kazanmaktadır. Bu kazanılan kişilik özellikleri ile birlikte satın alma tarzı, miktarı, ödeme şekli, reklamlara karşı tutum, televizyon reklamlarını izleme gibi tüketim alışkanlıkları da ailesinden öğrendikleri ile şekillenmektedir. Çünkü, çocukların gelişiminde aile sergilediği tutum ve tarzlar da önem arz etmekte ve ailesel tarzlara göre çocuğun gelişimi, kişisel özellikleri, psikolojisi şekillenmektedir. Bazı aileler çocuklarına karşı anlayışlı olup onları birey olarak kabul edip, düşüncelerine saygı duyarken bazı aileler ise çocuklarının üzerinde baskı unsuru olup onlara sözünü dinletmeye daha fazla önem vermektedir. Bu çalışmada, öncelikle aile tarzlarını belirlemeye ve daha sonra bu tarzlar arasındaki çocuğun reklam farkındalığı, çocukla iletişim, çocuğun davranışlarını sınırlandırma, istekleri karşılama, reklam ve yiyecek düzenlemelerine karşı algı farklılıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Öncelikle, müsaadeci, ihmalkâr, baskıcı ve disiplinli olmak üzere dört tip aile tarzı belirlenmiş ve bunların reklam farkındalığı, çocukla iletişim, çocuğun davranışlarını sınırlandırma, istekleri karşılama ve yiyecek düzenlemelerine karşı algı farklılıklarını belirlemek için ANOVA analizi yapılmış ve bu aile tarzları arasında farkın olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Tüketici Davranışı, Aile Tarzları, Çocuk ve Tüketim, Çocuk ve Medya, Çocuk ve Reklam

Read: 1,263

Download: 490