MATEMATİK PROGRAMINDA YER ALAN TAHMİN BECERİSİNİN MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2016- 52
Language : null
Konu : İlköğretim
Number of pages: 487-505
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, matematik dersi öğretim programında yer alan tahmin becerisinin, ilköğretim altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf matematik öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesidir. Araştırma nicel ve nitel yöntemlerin birlikte kullanıldığı tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın nicel verileri anket formu aracılığıyla nitel veriler ise yarı yapılandırılmış görüşme formu ve yapılandırılmamış gözlem yoluyla elde edilmiştir. Araştırmanın nicel örneklemini, Türkiye’nin güney bölgesindeki bir ilin merkezinde yer alan ortaokulların altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflarında görev yapan 190 matematik öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada nitel veriler, gönüllülük esasına dayalı olarak belirlenen beş farklı ortaokulda görev yapan 10 matematik öğretmeninden elde edilmiştir. Gözlem verileri ise her sınıf düzeyinden birer öğretmenin sınıfı gözlenerek elde edilmiştir. Araştırmanın nicel verileri betimsel istatistik teknikleri ile analiz edilerek frekans, yüzde ve aritmetik ortalama değerleri hesaplanmıştır. Nitel verilerinin analizi ise betimsel analiz ile yapılmıştır. Araştırma bulguları, ortaokul matematik öğretmenlerinin, tahmin becerisine yönelik genel olarak olumlu görüşlere sahip olduklarını ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra öğretmen görüşlerine göre, programda yer alan tahmin becerisine yönelik kazanımların bilişsel açıdan öğrenci seviyesine uygun olmadığı biçimindedir

Keywords

Abstract

In this research, the aim is to analyze evaluating of estimation skill of the elementary school sixth, seventh and eighth year mathematic curriculum in term of teachers’ views. In this research, a descriptive research was designed as a cross hatching model. The quantitative data of the research was obtained from questionnaire form and the qualitative data was obtained from semi-structured interview form and unstructured observation. The quantitative sample of the research was done in a province located in the south of Turkey. There were 190 instructors, teaching the sixth, seventh and eight grade the teacher. The qualitative data in the research was obtained from 10 math teachers who are study in 5 different middle schools. The observation data was obtained following a teacher from each grade level. The quantitative data of the research were analyzed with descriptive statistical techniques, and were calculated frequency, percentage and mean values. The analysis of qualitative data made with descriptive analysis. Research findings reveal that they have a positive opinion for the estimation skills in mathematic curriculum. And also, according to the teachers’ opinions, the acquisitions of estimation skill in curriculum are not suitable for students’ levels cognitively.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics