KADIN DİNDARLIĞININ İNŞASINDAKİ ERİL DÖNEMEÇ: ASR-I SAADET TAHAYYÜLÜNDE DEĞİŞEN ERKEK ZİHNİYETİ
THE MASCULINE CONSTRUCTION OF THE WOMAN PIETISM: CHANGING MASCULINE MENTALITY IN THE IMAGINATION OF THE ERA OF BLISS

Author : Fatma Zehra FİDAN
Number of pages : 65-90

Abstract

Son on yıllarda Türk toplumundaki kadın dindarlığının değişimi ve dönüşümü farklı etkenlere bağlı olarak gerçekleşmiştir. Bu etkenlerin en önemlilerinden olan İslâmcı erkek aktörlerin din algısındaki farklılaşma, kadın dindarlığının yeniden inşasında merkezi öneme sahiptir. Bu çalışma, Türkiye toplumundaki kadın dindarlığının değişim ve dönüşümünde dindar erkek etkisinin nasıl olduğunu anlamak amacıyla yapılmıştır. Araştırma sorunsalı, kadın dindarlığının yeniden inşasında etkin olan diğer değişkenlerden bağımsız olarak, İslâm ideolojisine sahip erkek aktörlerdeki dinsel algı değişiminin İslâmcı kadınları nasıl etkilediğine odaklanmaktadır. Araştırma sorunsalının çözümlenmesi için İslâm ideolojisini benimseyen on yedi kadınla derinlemesine görüşme yapılmış, görüşmelerden elde edilen veriler söylem analiziyle incelenmiştir. Kadınlardan on biri 80'li yılların dinsel algısı doğrultusunda altısı ise 90'lı yılların dinsel algısı doğrultusunda dindarlık yönelimlerini inşa etmişlerdir. Araştırmada şu sonuçlar ortaya çıkmıştır: Öncelikle, İslâmcı erkek aktörlerin geleneksel değerleri dinsel olana tercih etmesi ve gündelik hayattaki sorunları din yerine gelenek merkezli çözme yönelimi dindar kadın aktörlerde erkek dindarlığını sorgulayan bir reaksiyon meydana getirmiştir. Dindar erkek aktörlerin toplumsal cinsiyet rollerinin paylaşımıyla ilgili yönelimlerinin değişmesi bu reaksiyonun karşılıklı olduğunun işaretçisidir. Sosyo ekonomik temelleri olan bu yönelim, erkeklerin, ev içi kadınlık rollerini önceleyen dindar kadınlardan çok toplumsal yaşamda modern rollerle yer alan kadınları tercih etmeleri şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu süreçte dindar kadınları değişim ve dönüşüme yönelten birincil duygu hayal kırıklığıdır.

Keywords

Kadın Dindarlığı, Erkek Dindarlığı, Asr-ı Saadet Tahayyülü, Modernite, Yeni Kimlik İnşası

Read: 1,282

Download: 472