KADIN DİNDARLIĞININ İNŞASINDAKİ ERİL DÖNEMEÇ: ASR-I SAADET TAHAYYÜLÜNDE DEĞİŞEN ERKEK ZİHNİYETİ

Author :  

Year-Number: 2016- 53
Language : null
Konu : Din Sosyolojisi
Number of pages: 65-90
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son on yıllarda Türk toplumundaki kadın dindarlığının değişimi ve dönüşümü farklı etkenlere bağlı olarak gerçekleşmiştir. Bu etkenlerin en önemlilerinden olan İslâmcı erkek aktörlerin din algısındaki farklılaşma, kadın dindarlığının yeniden inşasında merkezi öneme sahiptir. Bu çalışma, Türkiye toplumundaki kadın dindarlığının değişim ve dönüşümünde dindar erkek etkisinin nasıl olduğunu anlamak amacıyla yapılmıştır. Araştırma sorunsalı, kadın dindarlığının yeniden inşasında etkin olan diğer değişkenlerden bağımsız olarak, İslâm ideolojisine sahip erkek aktörlerdeki dinsel algı değişiminin İslâmcı kadınları nasıl etkilediğine odaklanmaktadır. Araştırma sorunsalının çözümlenmesi için İslâm ideolojisini benimseyen on yedi kadınla derinlemesine görüşme yapılmış, görüşmelerden elde edilen veriler söylem analiziyle incelenmiştir. Kadınlardan on biri 80'li yılların dinsel algısı doğrultusunda altısı ise 90'lı yılların dinsel algısı doğrultusunda dindarlık yönelimlerini inşa etmişlerdir. Araştırmada şu sonuçlar ortaya çıkmıştır: Öncelikle, İslâmcı erkek aktörlerin geleneksel değerleri dinsel olana tercih etmesi ve gündelik hayattaki sorunları din yerine gelenek merkezli çözme yönelimi dindar kadın aktörlerde erkek dindarlığını sorgulayan bir reaksiyon meydana getirmiştir. Dindar erkek aktörlerin toplumsal cinsiyet rollerinin paylaşımıyla ilgili yönelimlerinin değişmesi bu reaksiyonun karşılıklı olduğunun işaretçisidir. Sosyo ekonomik temelleri olan bu yönelim, erkeklerin, ev içi kadınlık rollerini önceleyen dindar kadınlardan çok toplumsal yaşamda modern rollerle yer alan kadınları tercih etmeleri şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu süreçte dindar kadınları değişim ve dönüşüme yönelten birincil duygu hayal kırıklığıdır.

Keywords

Abstract

In the last decades the change and transformation of the woman pietism in Turkish Society have taken place depending upon various determinants. Being one of the most important of these factors, perceptional differentiation of the religion of the Islamist male agents has a great importance in the rebuilding of the woman pietism. This study has been carried out with a view to figure out how the religious males affect the formation and change of the woman pietism in Turkish Society. Research problem have focused on the perceptional differentiation of the religion of the Islamist male agents and its effect on women being independent of other variables which active in there construction of the women piety. In order for the research question to be analyzed, in-depth interview has been made with seventeen women who have adopted Islam ideology and the data obtained from the interview has been examined with the discourse analysis. Eleven of the women have built their religiousness in line with the trends of the perception of the '80s, but six of them have built the perception of the '90s. These results have revealed in the study: First of all, both Islamist male agents’ prefering traditional values rather than religious ones and their tendency to solve the daily problems with tradtional methods instead of religious ways have brought about a reaction in which the religious woman agents question the male religiousness. The change in the tendency of the religious male agents about the role

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics