ÖRGÜTSEL ADALETİN İŞLE BÜTÜNLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA
THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL JUSTICE ON JOB ENGAGEMENT: AN APPLICATION IN HOTELS

Author : Nuran AKŞİT AŞIK
Number of pages : 87-97

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, otel işletmelerinde çalışanların örgütsel adalet algılarının işle bütünleşme düzeyleri üzerine etkisini incelemektir. Araştırmanın evrenini, Balıkesir’de faaliyet gösteren otellerin çalışanları oluşturmaktadır. Evrenin ulaşılabilir büyüklükte olması nedeniyle, tam sayım tekniği kullanılmış ve evrenin tamamına ulaşılmıştır. Araştırmada veri toplamak için, nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmış ve soru formu 108 çalışana uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPPS 15.0 programı kullanılmıştır. Çalışanların örgütsel adalet ve işle bütünleşme düzeylerini belirlemek amacıyla aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca, değişkenler arasındaki ilişkilerin hesaplanmasında Pearson korelasyon katsayısı ve bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenleri yordama düzeylerini belirlemek amacıyla doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda örgütsel adalet ve alt boyutları ile işle bütünleşme arasında 0,01 önem düzeyinde anlamlı bir ilişkinin var olduğu belirlenmiştir. Örgütsel adalet ile işle bütünleşme arasındaki ilişkinin düzeyi %56 olarak tespit edilmiştir. Örgütsel adalet boyutları ile işle bütünleşme arasındaki ilişkinin düzeyi; dağıtımsal adalet için %43, işlemsel adalet için %46 ve etkileşimsel adalet için %58 olarak tespit edilmiştir. Yapılan regresyon analizi sonucunda örgütsel adaletin, çalışanların işle bütünleşme düzeyini %30 oranında açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca dağıtım adaleti işle bütünleşmenin %18’ini, işlemsel adalet %21’ini ve etkileşim adaleti %34’ünü açıklamaktadır.

Keywords

Örgütsel Adalet, İşle Bütünleşme, Otel İşletmeleri, Konaklama İşletmeleri, Turizm

Read: 1,283

Download: 482