ÖRGÜTSEL ADALETİN İŞLE BÜTÜNLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

Author :  

Year-Number: 2016- 49
Language : null
Konu : Turizm
Number of pages: 87-97
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, otel işletmelerinde çalışanların örgütsel adalet algılarının işle bütünleşme düzeyleri üzerine etkisini incelemektir. Araştırmanın evrenini, Balıkesir’de faaliyet gösteren otellerin çalışanları oluşturmaktadır. Evrenin ulaşılabilir büyüklükte olması nedeniyle, tam sayım tekniği kullanılmış ve evrenin tamamına ulaşılmıştır. Araştırmada veri toplamak için, nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmış ve soru formu 108 çalışana uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPPS 15.0 programı kullanılmıştır. Çalışanların örgütsel adalet ve işle bütünleşme düzeylerini belirlemek amacıyla aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca, değişkenler arasındaki ilişkilerin hesaplanmasında Pearson korelasyon katsayısı ve bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenleri yordama düzeylerini belirlemek amacıyla doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda örgütsel adalet ve alt boyutları ile işle bütünleşme arasında 0,01 önem düzeyinde anlamlı bir ilişkinin var olduğu belirlenmiştir. Örgütsel adalet ile işle bütünleşme arasındaki ilişkinin düzeyi %56 olarak tespit edilmiştir. Örgütsel adalet boyutları ile işle bütünleşme arasındaki ilişkinin düzeyi; dağıtımsal adalet için %43, işlemsel adalet için %46 ve etkileşimsel adalet için %58 olarak tespit edilmiştir. Yapılan regresyon analizi sonucunda örgütsel adaletin, çalışanların işle bütünleşme düzeyini %30 oranında açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca dağıtım adaleti işle bütünleşmenin %18’ini, işlemsel adalet %21’ini ve etkileşim adaleti %34’ünü açıklamaktadır.

Keywords

Abstract

The main purpose of this study is to determinate the effects of organizational justice perceptions of hotel employees’ on job engagement. The population of the study is formed, hotel employees working in the hotel business in Balıkesir. Since the population is of accessible size, the full enumerication sample technique was used by accessing the whole population of the study. To collect data for the study, the survey technique was used and the questionnaire form was administered to the 108 employees. SPSS 15.0 statistical program was used in data analysis. Pearson product-moment correlation coefficient was computed to determine the relationships between variables and linear regression analysis was conducted to determine to what extent independent variables predict dependent variables. According to the analyzing of collected data, a significant relationship was found between organizational justice, distributive justice, process justice, interaction justice and organizational commitment at the 0,01 significant level. The level of the relationship for organizational justice and job engagement was 56%. The level of the relationship between distributive justice and engagement was 51%, between process justice and engagement was 46 %, between interaction justice and engagement was 58%. The regression analysis revealed that the organizational justice level of job engagement of employees’ by 30%. Also, distributive justice explained 17%, process justice explained 20% and interaction justice explained 33% of job engagement.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics