GSL VE DİĞER LİSE MEZUNLARININ LİSANS AKADEMİK BAŞARILARININ BAZI DERSLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2016- 52
Number of pages: 15-28
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma; müzik öğretmenliği lisans programında öğrenim gören ‘Güzel Sanatlar Lisesi’ ve ‘Diğer Lise’ kökenli öğrencilerin ‘Lisans Akademik Başarı’ düzeyleri ve bu düzeylerin oluşmasında etkili olan bazı derslerin niteliğinin mezun olunan lise türüne göre karşılaştırılması amacı ile ele alınmıştır. Çalışma, ‘İlişkisel Araştırmalar’dan “Nedensel Karşılaştırmalı Araştırmalar” modeli ile ve 182 kişilik bir çalışma grubu ile yürütülmüştür. Müzik Öğretmenliği Lisans Programı’nda öğrenim gören müzik öğretmeni adayların akademik başarıları, ‘Diğer Lise’ kökenli öğrencilerin lehine anlamlıdır. ‘GSL’ ve ‘Diğer Lise’ kökenli öğrencilerin ‘Müziksel İşitme Okuma Yazma’, ‘Piyano’ ve ‘Bireysel Çalgı’ gibi bazı ‘Temel Müzik Alan Dersleri’ ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık tesbit edilmemiştir. ‘Pedagojik Formasyon Dersleri’ başarı düzeyleri açısından yapılan karşılaştırmalarda ise tüm formasyon derslerinde ‘Diğer Lise’ kökenli öğrenciler ‘Güzel Sanatlar Lisesi’ kökenli öğrencilerden daha yüksek bir seviyeyi yansıtmıştır. Bu farklılık özellikle ‘Öğretim İlke ve Yöntemleri’ ve ‘Rehberlik’ derslerinde ‘Diğer Lise’ kökenli öğrenciler lehine ‘anlamlı’ oluşmuştur. Çalışma grubundaki öğrencilerin Genel Akademik Başarılarının (AGNO Genel) oluşmasında ‘Müzik Alan Dersleri’nin ve ‘Pedagojik Formasyon Dersleri’nin, ‘GSL’ kökenli öğrencilerde ‘Diğer Lise’ kökenli öğrencilerden daha etkili ve ilişkili olduğu görülmüştür. Ders türü ortalamaları bazında ‘Diğer Lise’ kökenli öğrenciler lehine olan farklılaşmanın, bu öğrencilerin ‘Genel Akademik Başarı’larına (AGNO Genel) aynı şekilde yansımadığı ve özellikle ‘Diğer Lise’ kökenli öğrencilerin ‘Genel Akademik Başarı’larının oluşmasında bu çalışmada analiz edilmeyen ‘Diğer Müzik Alan Dersleri’nin veya ‘Diğer Genel Kültür Dersleri’nin, ‘GSL’ kökenli öğrencilerden daha etkili ve ilişkili olabileceği yönünde bulgulara ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This study deals with comparison of 'Undergraduate Academic Success' levels of 'Fine Arts High School' and 'Other High School' graduates studying in music teacher undergraduate program and nature of some courses effective on such success levels with regards to type of high school. The study is conducted with “Causal Comparative Research" model of “Relational Research” methods with study group of 182 people. “Academic success of music teacher candidates studying in Music Education Degree Program is significant in favor of students coming from 'Other High Schools.' No significant difference has been found between average scores of 'FAHS' and 'Other High School' origin students in some 'Basic Music Major Courses' such as ‘Musical Hearing, Reading and Writing', 'Piano' and 'I

Keywords