SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2016- 52
Language : null
Konu : Sağlık Kurumları Yönetimi
Number of pages: 437-451
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışma yaşam kalitesi, çalışanlarla onların tüm çalışma çevresi arasındaki ilişkilerin kalitesidir. Bu kavram; iş doyumu gibi işteki temel faktörlerin yanı sıra işte genel yaşam memnuniyetini ve refah durumunu hissetmeyi etkileyen ve çalışanların işe yaklaşımlarını belirleyen daha geniş iş dışı faktörleri içermektedir. Bu çalışmanın amacı sağlık çalışanlarının çalışma yaşam kalitesi düzeylerini belirlemek ve çalışanlara ilişkin bireysel ve demografik özelliklerin çalışma yaşam kalitesi düzeyi üzerinde etkili olup olmadığını ortaya koymaktır. Çalışmanın evrenini Ankara’da faaliyet göstermekte olan bir kamu hastanesinde görev yapan tüm sağlık personeli oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmemiş, bütün evrene ulaşılmaya çalışılmış ve toplam 328 adet kullanılabilir anket elde edilmiştir. Çalışmada sağlık çalışanlarının çalışma yaşam kalitesi düzeylerini belirlemek için Aydın ve diğerleri (2011) tarafından geliştirilen “Çalışma Yaşam Kalitesi Ölçeği” kullanılmıştır. Sağlık çalışanlarının bireysel ve demografik özelliklerinin çalışma yaşam kalitesi düzeyi üzerinde etkili olup olmadığı iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi ve tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda sağlık çalışanlarının çalışma yaşam kalitesinin genel olarak iyi düzeyde olduğu görülmüştür. Ayrıca araştırmaya katılan çalışanların çalışma yaşam kalitesi düzeylerinin mesleki statüleri, eğitim düzeyi, medeni durum, yaş, mesai süresi, nöbet hizmetleri, meslekte çalışma süresi ve kurumda çalışma süresi durumlarına göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar gösterdiği ancak cinsiyetin çalışanların çalışma yaşam kalitesi düzeyleri açısından bir farklılık göstermediği belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Quality of work life is the quality of relationship betweeen employees and their total working environment. This concept not only includes work-based factors such as job satisfaction, but also the broader non-work factors that affect how the employee approaches and is influenced at work, including general life satisfaction and feelings of welfare. The aim of this study to determine quality of work life levels of health proffesionals and to reveal the i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics