MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEK ETİĞİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNE İLİŞKİN ELAZIĞ’DA BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2016- 52
Language : null
Konu : Muhasebe-Finansman
Number of pages: 183-199
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Her meslekte olduğu gibi muhasebe mesleğinde de etik önemlidir. Bu nedenle etik ilkeler, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda düzenlenmektedir. Muhasebe meslek mensuplarının mesleki etik ilkelerine uygun olarak davranması gerekmektedir. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), muhasebe meslek mensuplarının uygulayacakları etik ilkeleri belirlemiştir. Bu etik ilkeler; dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen, gizlilik ve mesleki davranıştır. Çalışmanın amacı; Elazığ’da faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının meslek etiği hakkındaki bilgi düzeylerini, düşüncelerini, meslek etiğini algılamalarını, meslek etiği ilkelerine uyulmasında ve uyulmamasında etkili olan nedenlerini, temel etik ilkelere uyma durumlarını ve meslek etiğine uyumun avantajlarını ve dezavantajlarını tespit etmektir. Araştırmadaki verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Elazığ-Bingöl Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası verilerine göre toplam 82 muhasebe meslek mensubu bulunmaktadır. Meslek mensuplarının 5’i Bingöl’de, 77’si Elazığ’da faaliyet göstermektedir. (http://www.elazigsmmmo.org.tr/?sayfa=uyelik&islem=uyeler, Erişim Tarihi: 09.10.2014). Araştırma verileri Elazığ’da faaliyet gösteren Elazığ-Bingöl SMMM Odası’na kayıtlı 74 meslek mensubundan elde edilebilmiştir. Anket; 22 soru ve 24 ifadeden oluşmaktadır. Hazırlanan anket formu ile yüz yüze anket yapılmış ve sonuçlar IBM SPSS Statistics 20 Programı ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda meslek mensuplarının mesleki etik kurallarına her zaman uyduğu ve mesleki etik kurallarıyla ilgili yapılan denetimlerin yetersiz olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Like in any occupation, ethics is also important in accounting. Thus, ethical principles are regulated both in national and international mediums. The members of accounting occupation should act in accordance with the professional ethics. Union of Chambers of Certified Public Accountants and Sworn-In Certified Public Accountants of Turkey (TURMOB) has determined the ethical principles that the members of accounting profession shall practice. These ethical principles are integrity, objectivity, professional competence and diligence, confidentiality and professional behavior. The aim of this study is to determine the level of knowledge of the members of the accounting profession in Elazığ, regarding professional ethics, and their thoughts and perception of the professional ethics, the reasons why they either do practice or do not practice professional ethics on whatever occasions, their compliance level with the professional ethics and the advantages and disadvantages of practicing professional ethics. Survey method has been used to collect the data for the study. According to the data of The Elazığ-Bingöl Chamber of Independent Accountants and Financial Advisors, there are a total of 82 accounting professionals in these cities. 5 of these are in Bingöl, and 77 of them are working in Elazığ. The data for the study was collected from 74 professionals who are registered to Elazığ-Bingöl Chamber of independent accountants and financial advisors. The survey consists of 22 questions and 24 statements. The survey was conducted face to face with the prepared survey form and the results were evaluated using IBM SPSS Statistics 20 Software. According to the results of this study, it's been determined that the professionals always comply with the professional ethics and the supervisions regarding the professional ethical principles are not adequate.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics