METİNSEL MELEZLEŞMEYE DOĞRU MEDYA / MEDYALARARASILIK VE ÖTE TÜRLER…

Author :  

Year-Number: 2016- 52
Language : null
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 49-56
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yeryüzünde yazılmış tek değer yoktur. Birbirini destekleyen, tanımlayan, bütünleyen metinler vardır. Ortak yazma bilincinin ne zaman başladığı bilinmiyorsa; hangi metnin neyi, nasıl ve ne zaman etkilediği de anlaşılamaz. Ortak bilinç, kollektif şuur, arketip kavramları bütün metinsel değerlerin alıntıdan başlayan kopyalama serüvenlerini yüz yıldır doğal karşılamaktadır. Hatta artık telif eser yok denecek kadar azdır. Birbirine benzeyen, birbirini etkileyen metinler metinlerarasılığın yüce adlandırmalarıyla sürekli bir yeniden yazma faaliyetine girişmiştir. Öncesinde bir yaratıcılık problemi gibi görülen alıntılama değerleri zamanla eserlerin olmazsa olmasına dönüşmüş, hatta bir övünç biçimi olmuştur. Değişen zaman, değerler yeryüzünde yazı dışında veya yazıyı destekleyen farklı biçimlere de tanıklık etmiştir. 21. Yüzyıl topyekün bir değer kırılmasıdır. Bağımsız metinler olmadığı gibi hemen her şey bir söz çöplüğüne atılmaktadır. Kime ait olduğu, kim tarafından kullanıldığı belli olmayan metin karakterleri adeta anonimleştirmeye açıktır. Çok geniş anlam ve değer biçimleri bu yüzyılın edebiyatını büyük oranda etkilemektedir. Özellikle romanlarda en belirgin biçimiyle resim, karikatür, fotoğraf gibi belgelere sıkça rastlamaktayız. Aslında duyuları doğrudan kışkırtan her şey medya olarak adlandırılabilir. Medyalararasılık bu yüzyılın metin kurma biçimlerinin, değerlerinin en önemli parçası gibi durmaktadır. Kâğıttan ekrana kayan gözler için değerler dünyası, tüketimin emrine verilmiştir. Çok kültürlülük, popülarite, tüketim, sosyal paylaşım gibi kavramlar post modern toplum yapısına yeni melez katmanlar eklemiştir. Edebiyat ve onun en hoşgörülü değeri olan roman, bütün bu aratür değerlerine bünyesini açmıştır.

Keywords

Abstract

Earth is not the only value written. Supporting each other, define, are integrated into the text. Common consciousness of writing is not known when it was started; which is what the text can not be understood also it affects how and when. Collective consciousness, collective consciousness, archetypal concept of the adventure began copying the quotations of all textual value meets natural hundred years. Even now it is almost no copyrighted work. Alike, it has access to a constantly rewriting texts activities lofty name of intertextuality interacting. creativity seen as a problem worth quoting at least prior to the time that has been transformed into works of art, even has been a form of pride. Changing times, values have been witnessed in different formats or font font support outside the earth. 21st Century is breaking the overall value. almost everything as a promise to be independent of the text is laid waste. Of which, who are not used by a certain text characters is open to almost anonymization. Very broad meaning and value formats are largely influenced the literature of this century. Especially with the distinctly novel image, cartoon, we encounter frequently in documents such as photos. In fact, all the senses can be called directly provoking the media. Intermediatly establish the format of the text of this century, it seems that the most important part of the value. values for floating eyes from the paper world to the screen, given the order of consumption. Multiculturalism popularity, consumption, hybrid concepts such as social networking has added a new layer to the post-modern society. Literature and fiction is its most tolerant values, all this has led to the constitution of the transitional form claim is worth.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics