KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA TEFE’ÜL GELENEĞİ VE KİTAP FALININ ŞİİRE YANSIMASI
TAFA’UL TRADITION IN CLASSICAL TURKISH LITERATURE AND REFLECTION OF TAFA’UL ON POETRY

Author : Melek DİKMEN -- Kamile ÇETİN
Number of pages : 191-204

Abstract

İslâmiyet, Türkleri sosyal, kültürel ve edebî anlamda değiştirip dönüştürmüştür. İslâm kültür ve medeniyeti içerisinde Araplar ve İranlılar da yer almaktadır. Şairler eserlerini yazarken millî unsurların yanında ortak İslâm Medeniyeti’ne ait unsurlardan da istifade etmiş, birbirlerinden etkilenmişlerdir. Bu bağlamda, şairlerin etkilendiği hususiyetlerden birisi, zaman zaman Osmanlı şiirinde de akisleri görülen tefe’ül âdetidir. Osmanlı şairleri tefe’ülde bulunurken Kur’ân-ı Kerîm başta olmak üzere Fuzûlî, Atâyî, Hayâlî gibi şairlerin Divanları yanında Hâfız, Örfî ve Enverî’nin Divanları, Sa’dî-i Şîrâzî’nin Gülistân’ı gibi İran şairlerinin eserlerinden de istifade etmişlerdir. Çalışmada tefe’ül geleneği hakkında kısaca bilgi verilecek ve Türk şairlerinin hangi kitaplardan tefe’ül ettikleri üzerinde durulacaktır.

Keywords

Klâsik Türk Edebiyatı, Tefe’ül, Kur’ân-ı Kerim, Hâfız Divânı, Gülistân

Read: 1,329

Download: 442