KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA TEFE’ÜL GELENEĞİ VE KİTAP FALININ ŞİİRE YANSIMASI

Author :  

Year-Number: 2016- 49
Language : null
Konu : Klasik Türk Edebiyatı
Number of pages: 191-204
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İslâmiyet, Türkleri sosyal, kültürel ve edebî anlamda değiştirip dönüştürmüştür. İslâm kültür ve medeniyeti içerisinde Araplar ve İranlılar da yer almaktadır. Şairler eserlerini yazarken millî unsurların yanında ortak İslâm Medeniyeti’ne ait unsurlardan da istifade etmiş, birbirlerinden etkilenmişlerdir. Bu bağlamda, şairlerin etkilendiği hususiyetlerden birisi, zaman zaman Osmanlı şiirinde de akisleri görülen tefe’ül âdetidir. Osmanlı şairleri tefe’ülde bulunurken Kur’ân-ı Kerîm başta olmak üzere Fuzûlî, Atâyî, Hayâlî gibi şairlerin Divanları yanında Hâfız, Örfî ve Enverî’nin Divanları, Sa’dî-i Şîrâzî’nin Gülistân’ı gibi İran şairlerinin eserlerinden de istifade etmişlerdir. Çalışmada tefe’ül geleneği hakkında kısaca bilgi verilecek ve Türk şairlerinin hangi kitaplardan tefe’ül ettikleri üzerinde durulacaktır.

Keywords

Abstract

Islam have changed and converted the Turks from the point of sociality, culture and literature. In the Islamic culture and civilization, Arabs and Persians are together with them. While writing their poems, poets have taken advantage of the elements that belong to common Islamic Civilization besides national elements and they have been affected by each other. One of the qualities that the poets have been affected is tafa’ul tradition whose reflections have sometimes been seen in Ottoman Poetry. While doing tafa’ul, Ottoman poets used Fuzuli, Atayi, Hayali’s Diwans, Persian poets’ works such as Hafiz, Orfi and Enveri’s Diwans, Sa’di-i Shirazi’s Gulistan and especially the Holy Qoran. In this study, a brief information about tafa’ul tradition will be given and which books the Turkish poets used in tafa’ul tradition will be dealt.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics