OKULLARDA ZORBALIĞI ÖNLEME VE MÜDAHALE ETMEYE YÖNELİK YAPILAN UYGULAMALAR: PSİKOLOJİK DANIŞMAN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2016- 52
Language : null
Konu : Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Number of pages: 57-70
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada okullarda zorbalığı önleme ve müdahaleye yönelik ne tür uygulamaların yapıldığını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma 58’i kadın (%51.8), 54’ü erkek (%48.2) olmak üzere 112 okul psikolojik danışmanından elde edilen veriler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar “Zorbalığı Önleme ve Müdahale Etmeye Yönelik Uygulamalar Anketi”ni yanıtlamışlardır. Araştırma sonucunda en sık kullanılan stratejilerin zorba ve kurban öğrencilerin aileleriyle iletişime geçme ve görüşme, okul personelinin zorba bir davranışın sonucunda zorba ve kurban öğrencilerle konuşması, en az kullanılan stratejilerin ise öğrenci jüri/mahkemesi kurarak zorba öğrencilerin yargılanması, tüm okula uygulanan zorbalığın doğasını ve yaygınlığını ortaya çıkaran anket çalışması, okuldaki öğretmen olmayan personele yönelik zorbalığı önleme ve müdahale eğitimleri olduğu belirlenmiştir. En etkili olarak belirtilen ilk üç strateji okulun tamamına yönelik olumlu davranışları destekleme uygulamaları, zorbalığı önleme ve müdahaleye yönelik okul politikası ve resmi raporlama prosedürleri oluşturmadır. Kurban ve zorbanın bir araya gelmesini engelleyen önlemler ve zorbalara karşı “Sıfır Tolerans Politikası” geliştirme etkisiz olarak en fazla belirtilen stratejilerdir. Okullarda geliştirilmesine en çok gereksinim duyulan stratejiler ise öğrencilere zorbalığı önlemeye yönelik eğitim aktiviteleri düzenleme, zorbalığı önleme ve müdahaleye yönelik okul politikası oluşturma ve okul personelini eğitme ve bilgilendirmedir. Ailelerin yeterince destek olmaması okulda zorbalık karşıtı stratejileri kullanmayı güçleştiren faktörlerin başında gelmektedir. Sonuçlar daha önce yapılan araştırmalar ışığında tartışılmış ve daha sonraki araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this study was determine what type of prevention/intervention strategies applied in schools for anti-bullying. 112 school counsellor (58 female / 51.8%; 54 male / 48.2%) completed a survey called “prevention /intervention strategies for bullying”. This research result shows that most frequently used strategies as follows; “communicate and interview with families of bully and victim” and “talking with bully and victim following bullying incidents”. The least used strategies were also listed as follows; “peer juries / court for bullies”, “school wide survey to assess the extent and nature of bullying problems” and “anti bullying training for non teaching staff (e.g. bus driver)”. The most effective three strategy mentioned by school counsellor seems to “support positive behavior school wide”, “creating prevention/intervention policies for school” and “official reporting procedure”. “Zero tolerance policy” and “procedures to avoid contact between the bullies and victims” strategies most frequently mentioned as an ineffective ones. As a result of this study most needed strategies to be developed in schools as follows; “organize training activities for students in order to prevent bullying”, “reating prevention/intervention policies for school” “inform and educate the school staff”. Lack of sufficient support from family is one of the factors that complicate the use of anti-bullying strategies in schools. The results are presented and discussed in light of previous research and recommendations for further research are presented.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics