ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE TEKNOLOJİ EĞİTİMİNİN YERİ

Author :  

Year-Number: 2016- 52
Language : null
Konu : Eğitim
Number of pages: 79-89
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uzun yıllar boyunca öğretmen yetiştirme sürecine yönelik revizyonlar yasa, yönergeler ve eğitim programlarında kendini göstermiş bu şekilde ‘Nasıl daha iyi bir öğretmen yetiştirilebilir?’ sorusuna cevap aranmaya çalışılmıştır. Esasında bu soru öğretmen yetiştirmenin tarihsel süreci boyunca hep gündemde kalmıştır. Yapılan son düzenlemelerle günümüz öğretmen yetiştirme programları alan ve alan eğitimi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür derslerinden oluşmaktadır. Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte, günlük yaşam, bireylerin ihtiyaçları ve öğrenci profilleri dikkate alındığında eğitim ortamlarında da teknolojik araçların kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Teknolojik araçlar eğitimde kullanılarak öğrenme ortamları daha verimli hale getirilebilmektedir. Öğretmenlerin teknolojik araçları kullanma bilgi ve yeterliliği geliştikçe yetiştirdikleri öğrencilerinin de bu konudaki bilgi ve becerileri gelişecektir. Öğretmenlerin teknolojik araçların kullanımı, bu araçların eğitim ortamlarına entegrasyonu ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmelidir, çünkü teknolojik gelişimin eğitim ortamlarına yansımasıyla eğitim ortamları da değişmiştir. Öğretmen yetiştirme sürecinde teknoloji eğitimi ve teknoloji kullanımının yeri ve öneminin tartışıldığı bu çalışmada günümüz eğitim ortamlarında öğretmenlerin teknolojik araçları kullanma, ekran okuma, klavye kullanma, görsel sunu ve sunu hazırlama, görsel okuma, içerik hazırlama, internet kullanım ve iletişimi yönetebilme becerilerine sahip olması gerektiği vurgulanmıştır. Bu beceriler teknolojik araçların eğitim ortamlarında kullanılması ile öğretmenlerde bulunması gereken zorunlu beceriler haline gelmiştir. Öğretmen yetiştirme programlarının teknolojideki gelişim hızı ve değişen şartlara uygun olarak güncellenmesi gerekmektedir.

Keywords

Abstract

For many years, revisions for the teacher training have been shown in-laws, guidelines and training programs, in this way, 'How can be grown a better teacher?" question has been investigated. In fact, throughout the historical process of training teachers, this question has remained in the agenda. With the latest arrangement, today's teacher training programs consist of the field training area courses, teaching profession courses and general culture courses. Today, with the technological developments, considering the daily life, the needs of i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics