SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İŞYERİNDE ŞİDDET: ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2016- 52
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 473-486
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sağlık alanında son yıllarda artan şiddet olayları sağlık çalışanlarının fiziksel ve psikolojik sağlığını olumsuz etkilemektedir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili yapılan çalışmalar Türkiye’de sorunun ciddiyetini ortaya koymaktadır. Her düzeydeki sağlık kuruluşunda, her kademedeki sağlık çalışanı şiddete maruz kalmaktadır. Kamuoyunda sağlıkta şiddet; sağlık kuruluşlarına gelen hasta ve hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına uyguladığı fiziksel şiddet olarak bilinmektedir. Ancak fiziksel olmayan şiddet biçimleri de son derece yaygın olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı; Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çalışan güvenliğinin sağlanması için yapılacak çalışmalara yol göstermesi amacıyla çalışan personellerin şiddete uğrama durumlarını tespit etmektir. Veri olarak, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlığı birimine 2013-2014-2015 yılları arasında yapılan beyaz kod bildirimleri kullanılmış olup, elde edilen veriler istatistiksel analizler için SPSS 22.0 paket programına giriş yapılmıştır. Analizlerde, 0,05’den küçük p değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Çalışmanın bulguları olarak; beyaz kod bildiriminde bulunanlardan sözel ve fiziksel şiddete maruz kalanların %59’u hekimler, %17’si hemşireler ve %22’si diğer sağlık çalışanları olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonucunda kadın hemşirelerin, hekim ve diğer sağlık personellerine oranla daha çok fiziksel veya sözel şiddet gördüğü tespit edilmiştir. 24 saat hizmet veren hastanede 00:00-08:00 saatlerinde sözel + fiziksel şiddetin, 08:00-17:00 saatlerinde de sözel şiddetin daha yüksek oranda gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

İn recent years increasing violence incidens in the field of health adversely affects health care workers’ physical and psychological health. Studies on the violence against health workers demonstrate the seriousness of the problem in Turkey. Every levels on health organizations and every level of health care workers are exposed to violence. Health violence on public opinion known as patients -coming to health facilities to medical care- and patients relatives commit physical violence toward to health care professionals. Also, non-physical forms of violence find out to be extremely widespread. Purpose of this study; in order to provide guideline for the safety of Akdeniz University hospital staff is determined to violence rate of hospital personnels which being exposed to patients enduse violence. Our datas derived from Akdeniz University Hospital Workplace Health Unit’s white code notifications from 2013 to 2015 years. Data were analysed with SPSS software package program , version 20.0. İn our analyse p

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics