GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKSEL OKUMA VE YAZMA BOYUTLARINA İLİŞKİN TEMEL BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2016- 52
Language : null
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 453-471
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Güzel sanatlar liseleri müziğe yeteneği olan bu alana özgü bir sınavla alınan ve müziği meslek olarak seçmiş öğrencilerin öğrenim gördükleri kurumlarımızdır. Bu kurumlarımızda mesleki müzik eğitimi verilmekte olup yükseköğretime müzik eğitimi alanında nitelikli bireyler hazırlanmaktadır. Araştırmanın amacı, Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 12. Sınıfta öğrenim gören öğrencilerin müziksel işitme okuma ve yazma dersi temel kazanımları yeterlilik düzeylerini tespit ederek öğrenci ve öğretmen görüşleri yönünde incelemek ve uygulamalı olarak değerlendirmektir. Çalışma nitel ve nicel araştırmaların bir arada kullanıldığı karma model niteliğindedir. Araştırma grubunu, Kırşehir ilinde bulunan Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü 12. Sınıfında öğrenim gören 19 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama araçları, “Öğrenci Görüş Belirtme Formu, Bilgi Kazanım Testi, Performans Değerlendirme Formu, Öğretmen Mülakat Soruları” şeklindedir. Veri toplama aracının uygulanmasından sonra ölçüt örnekleme yöntemi ile “Öğrenci görüş belirtme formu” na en çok “Evet” cevabını veren öğrencilerden 7 öğrenci seçilmiş ve araştırmanın nitel boyutunda belirtilen öğrencilerle çalışılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin müziksel okuma (solfej) beceri düzeyleri müziksel yazma (dikte) becerilerine göre daha düşüktür. Müziksel yazma becerisi duyma, isimlendirme, sesleri müzik yazısı ile ifade etme gibi daha karmaşık davranışların sentezi olduğundan öğrencilerin öncelikli olarak müziksel işitmeye isimlendirme alanında ciddi yetersizliklerinin olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin yeterliliklerine ilişkin görüşleri genel olarak düşüktür. Kendisini yeterli bulan ve uygulama çalışmasına seçilen öğrencilerin özellikle müziksel yazma ve okumada büyük çoğunluğunun yetersiz olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

Fine arts high schools are institutions that train students who have musical ta-lent, are accepted to the institutions after an examination and have selected music as a profession. These institutions provide occupational training in music and prepare stu-dents for higher education. This study aimed to determine fine arts high school twelfth grade students' competency levels in the fundamental acquisitions of musical hearing, reading and writing lesson, examine these levels considering student and teacher opi-nions and make a practical evaluation. This is mixed model research, blending qualitative and quantitative methods. The study sample included 19 twelfth grade students in the music department of the Fine Arts High School in the province of Kırşehir. The study data were collected using a student opinion form, a knowledge acquisition test, a performance evaluation form and teacher interview questions.After the data collection tools were administered, the researcher used criterion sampling to select seven students out of those who gave the most affirmative answers to the student opinion form and worked with them in the qualitative dimension of the study. The study results showed that students' musical reading (solfège) skills were weaker than their musical writing (dictation) skills. Since musical writing is a synthesis of more complex behaviors including hearing, naming and expresses voices with music writing, it was found that students had serious incompetencies in naming musical hearing. In general, the students had low opinions about their own competencies. A majority of the students who felt competent and were selected for practice were particularly incompetent in musical reading and writing.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics