YOKSULLUK KAVRAMININ YERELLEŞMESİ: KENTSEL YOKSULLUK VE YEREL YÖNETİMLERİN KONUYA YAKLAŞIMI

Author :  

Year-Number: 2016- 52
Language : null
Konu : Yerel Yönetimler
Number of pages: 301-316
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yoksulluk günümüz dünyasının en önemli sorunları arasında bulunmaktadır. Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler için farklı boyutlarda olsa da, yoksulluk sorunu çözüm bekleyen öncelikli konular arasında yer almaktadır. Demokrasi, yerel yönetimler, yönetişim, sosyal devlet, sosyal belediyecilik, yoksulluk ve kentsel yoksulluk gibi kavramların birbirleriyle olan ilişkileri, 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra akademik tartışmalara ve yeni açılımlara yol açtığı gibi siyasi dünyamızın ve sosyal hayatımızın da önemli bir parçası haline gelmiştir. Gündelik hayatımızın her anında çeşitli versiyonlarıyla karşımıza çıkan yoksulluk sorunu, ulusal ve uluslararası kuruluşların birlikte hareket ederek çözmeye çalıştığı ancak bugüne kadar tam anlamıyla çözemediği en karmaşık kamusal sosyal problemlerden birisidir. Geleneksel merkeziyetçi yapının ve sosyal devlet anlayışının değişmesi ile birlikte yerel alandaki siyasi, ekonomik ve sosyal kurumların ağırlığı da artmaktadır. Yerel yönetimlerdeki bu gelişimle birlikte halkın yönetime daha fazla katılımı sağlanmış ve katılımcı demokrasi yaklaşımlarının kuvvet kazanması ile birlikte yönetici kesim halka daha yakın bir tutum sergilemeye başlamıştır. Gelişmiş ülkelerde katılımcı demokrasinin yerelleşmesi ve kurumlaşması ile birlikte sosyal siyasetin hedeflerinden olan maddi ve manevi kalkınma hamleleri de yerel yönetimlerde sosyal belediyecilik ilkesinin önem kazanmasına yol açmıştır. Çalışmada; yoksulluk kavramı ve çeşitleri kısaca açıklanarak, kentsel yoksulluk kavramının doğuşu ve içeriği ele alınacaktır. Ayrıca, yerel yönetimlerin kentsel yoksullukla mücadele yöntemleri tanımlanacak ve kentsel yoksullukla mücadele adına bazı önerilerde bulunulacaktır.

Keywords

Abstract

Poverty plays a part among the most important issues in today’s World. Even if it is different aspect for developed or developing countries, poverty issue plays a part among priority burning issues. Interrelatedness of concepts such as democracy, urban poverties, social state, social municipalism, poverty and urban poverty, after second part of the 20th century, as well as it cause new expansions and scholarly disputes, it has became an important constituent of our political world and social life. Poverty problem which fronts us with various versions in every moment of pür daily life is one of most confused punlic social problems that national and international organizations try to solve but they couldn't. Instutitions of political, economical and social is becoming significant in conjunction with changing of traditional centrist structure and understanting of social state. In conjunction with this improvement in local governments, folk provide more participants and thus management group exhibits more attitude to folk. In conjunction with indigenization and institutionalization of pluralistic democracy in developed countries, even material and nonmaterial developement moving that is one of the objective of social policy lead to gaining important of social municapility principle. In this study, birth of concept of urban poverty and its content will be came up by explaining of poverty concept and its varieties. Furthermore, struggle methods of local governments that is associated with urban poverty will be defined and some suggestions will be given for struggling of urban poverty.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics