ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OLUMLU VE OLUMSUZ MÜKEMMELİYETÇİLİK DÜZEYLERİ İLE BENLİK SAYGISININ İNCELENMESİ
A STUDY ON POSITIVE AND NEGATIVE PERFECTIONISM AND SELF-ESTEEM LEVELS OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS

Author : Ahmet Hakan HANÇER
Number of pages : 265-274

Abstract

Kuramsal bilgiler ve araştırmalar göstermektedir ki olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik duygusu ve benlik saygısı bireylerin kişilik özellikleri ve akademik başarıları üzerinde önemli etkiye sahiptir. Ülkemizde, olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik ile benlik saygısı düzeylerinin belirlenmesi ve karşılaştırılmasına yönelik, ortaokul öğrencilerini kapsayan çalışmaların yeterince yapılmadığı düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmada ortaokul öğrencilerinin olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik ile benlik saygısı düzeylerinin belirlenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki soruların yanıtları aranmıştır. 1. Ortaokul öğrencilerinin Olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik ile benlik saygısı düzeyleri nedir? Bu ikisi arasında bir ilişki var mıdır? 2. Ortaokul öğrencilerinin Olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik düzeyleri benlik saygılarını anlamlı biçimde yordamakta mıdır? 3. Ortaokul öğrencilerinin mükemmeliyetçilik ve benlik saygısı düzeyleri cinsiyete göre farklılık göstermekte midir? Araştırmada, iliş¬kisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Sivas da ortaokulda öğrenim gören ve tesadüfi olarak belirlenen 868 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, “Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği” ve “Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler, Pearson Momentler Korelasyon katsayısı, basit doğrusal regresyon analizi ve t-testi ile analiz edilmiştir. Bu analizler sonucunda, Ortaokul öğrencilerinin %38,01’nin düşük benlik saygı düzeyine, %61,99’nun ise yüksek benlik saygı düzeyine sahip olduğu, olumlu mükemmeliyetçilik ve benlik saygısı arasında pozitif yönlü ve zayıf bir ilişkinin olduğu, olumsuz mükemmeliyetçilik ile benlik saygısı arasında ise negatif yönlü orta bir ilişkinin olduğu, olumlu mükemmeliyetçilik düzeylerinin benlik saygısı düzeyini anlamlı bir şekilde yordadığı ve cinsiyete göre anlamlı bir fark oluşmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Mükemmeliyetçilik, Benlik Saygısı, Ortaokul, Cinsiyet, Korelasyon

Read: 706

Download: 255