TÜRK ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMAS ENGEL DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF TURKISH PRE-SERVICE TEACHERS’ CONTACT DISTURBANCE LEVELS

Author : Gamze ÜLKER TÜMLÜ -- Nilüfer VOLTAN ACAR
Number of pages : 451-461

Abstract

Bu çalışmada Gestalt temas engelleri cinsiyet, aile biçimi, algılanan anne ve baba tutumları açısından incelenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını 2010- 2011 eğitim öğretim yılında Kastamonu Üniversitesi Eğitim fakültesinde öğrenimine devam eden 735 ikinci ve üçüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin temas engelleri düzeylerini belirlemek amacıyla Tagay (2010) tarafından geliştirilen “Gestalt Temas Engelleri Ölçeği”nden yararlanılmıştır. Öğrencilerin temas engellerini belirlemek amacıyla tek yönlü Manova yöntemi kullanılmıştır. Gruplar arasındaki farklılıkların kaynağımı belirlemek amacıyla ise Post hock testlerinden Tukey’den yararlanılmış, anlamlılık düzeyi .05 kabul edilmiştir. Araştırma bulgularına göre erkek öğrencilerin tam temas engel düzeyleri kız öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuşken, temas sonrası engel düzeyleri kız öğrencilerinkine göre anlamlı bir şekilde düşük çıkmıştır. Temas ve bağımlı temas engel düzeyleri açısından ise cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Araştırma sonuçlarına göre otoriter anne tutumunu algılayan öğrencilerin koruyucu anne tutumunu algılayanlara göre temas engel düzeyleri anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Bununla beraber, koruyucu anne tutumunu algılayan öğrencilerin demokratik anne tutumunu algılayanlara göre temas sonrası engel düzeylerinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu gözlenmiştir. Aile tipi değişkeni açısından bakıldığında, çekirdek aile tipine sahip öğrencilerin geniş aile tipine sahip olanlara göre temas ve bağımlı temas engel düzeylerinin anlamlı bir şekilde yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Öte yandan araştırmada öğrencilerin algıladıkları baba tutumları temas, tam temas, bağımlı temas ve temas sonrası engel düzeyleri açısından anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Araştırmada elde edilen bulgular Türk kültürü bağlamında tartışılmıştır.

Keywords

Öğretmen Adayı, Gestalt Terapi, Temas Engelleri, Algılanan Anne-Baba Tutumları, Aile Tipi

Read: 721

Download: 208