KÜLTÜR, KİMLİK, ETNİSİTE VE MİLLİYET KAVRAMLARI ÇERÇEVESİNDE BATI BALKANLAR: HOFSTEDE PERSPEKTİFİ

Author :  

Year-Number: 2016- 52
Language : null
Konu : Yönetim Ana Bilim dalı
Number of pages: 401-416
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın iki amacı vardır. İlki, tek bir Balkan kültürü olup olmadığı sorusuna cevap vermek, diğeri ise yine Balkanlarda kimlik, etnisite ve milliyet kavramlarının birbirleri ve kültürle aralarındaki ilişkilerin varlığını ve boyutunu sorgulamaktır. Bu çerçevede kültürün coğrafya temelli yaklaşımı benimsenmiş ve kültürün aynı/yakın coğrafyalarda benzeşirken değişik coğrafyalarda farklılaşacağı önermesinden yola çıkılmıştır. Balkanlar tarih boyunca “farklılıkların ve uyumsuzlukların içiçe yaşadığı ve birarada olduğu” bir coğrafyadır. Dolayısıyla Balkanlara has bu karakterin genel kültür önermesi ile uyuşup uyuşmadığı cevap bulunmaya çalışılan temek sorundur. Hofste’in kültür tanımı ve bu konuda geliştirdiği ölçek literatürde geniş kabul görmüş bir yaklaşımdır. Bu çalışmada da Hofstede’in kültür perspektifi dikkate alınarak literatür taraması yapılmış, analizlerde söz konusu ölçekle elde edilmiş veriler kullanılmıştır. Makalede ilk olarak Batı Balkanlar örneklemi üzerinden; Kuzey Avrupa, Orta Doğu veya Uzak Doğu benzeri tek bir kültür olup olmadığı sorusuna cevap bulunmaya çalışılmaktadır. Hofstede ölçeği yoluyla daha önce elde edilmiş ampirik veriler üzerinden yapılan karşılaştırma ve analizlerde, karşılaştırma yapılan bölgelerdeki gibi tek bir Balkan kültürü olmadığı ancak verilerin birbirinden tamamen farklılaşmış kültürleri de göstermemesi nedeniyle, ortaya çıkan durumun birbirine yakın, zengin bir kültürel varlığa işaret ettiği, bu zenginliğin de Türk-Osmanlı dönemine ait önemli bir altyapısının bulunduğu iddia edilmektedir. İkinci tartışma konusu ise yine adı geçen coğrafya örnekleminde ve aynı yöntemle, kimlik, etnisite ve milliyet kavramları arasındaki ilişkileri sorgulamaktadır. Yapılan analizlerde böölgede kavramların birbirine yakın, hatta aynı anlama geldiği/aynı anlamda kullanıldığı, bu kavramların da kültürle eşdeğer içeriğe sahip olduğu iddia edilmektedir. Analizlerde Hofstede’in kültürler-arası farklılaşma yaklaşımından istifade edilmekte, kültür boyutlarından özellikle bireysellik-kollektivizm üzerinde durulmaktadır.

Keywords

Abstract

There are two objectives of this research. First; answer the question if there is a single Balkan culture or not, second to search the relations between identity, ethnicity, nationality in Balkans and to question the presence and level of relations with culture. In this context geography based perspective of culture is accapted and culture is similar in same/near geographies while differentiated in different geographies proposition is applied. Balkan geography has a characteristics “differentiation and unmatchment live interbedded and together”. So if this characteristic of Balkans match with cultural proposition or not is the main problemetic ofof research. Hofstede’s cultural perspective and his scale is accapted in a wide range in literatüre. So literatüre review made in accordance with Hofstede’s perspective and his amprical data obtained from his scale is used. In this context, paper first tries to answer if there is a single Balkan culture like in North Europe, Middle East or Far East countries. Analyses and comparisons made according to data obtained from Hofstede’s researchs. Results show that there is not a single Balkan culture like in other three examples. But data does not show too much differantiation either. So paper asserts via amprical inputs that Balkan culture is a mix of similar cultures pointing out wealthiness of geography and wealthiness has an important root based on Turk-Ottoman period. On the other hand paper by using the same method in the same geography, search for the relations between culture, identity, ethnicity and nationality. Analyses show that Western Balkans as a case study; identity, ethnicity and nationality have the same meaning and culture has the similar sense with these three notions. Hofstede’s cultural perspective is used and i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics