OTEL İŞLETMELERİNDE MOBBİNG VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ: BİTLİS ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 201-219
Year-Number: 2016- 52

Abstract

Sinizm ve mobbing son yıllarda örgütlerin başa çıkmakta zorlandığı örgütsel davranış sorunları arasındadır. Sinizm, bir kişiye, bir gruba, ideolojiye, sosyal geleneğe ya da örgütlere karşı hüsran, hayal kırıklığı ve olumsuz duygularla ya da bütün bunların (kişinin, grubun) güvensizliği ile şekillenen genel ve özel bir tutumdur. Örgütsel sinizm, örgütün bütünlükten yoksun olduğu inancını kapsayan bir tutumdur. Örgüte karşı olumsuz duygular ve küçük düşürücü ya da eleştirel davranışları kapsamaktadır. Mobbing ise; asılsız söylentiler yayma, haksız yere suçlama, küçük düşürme, aşağılama, hor görme, şiddet uygulama gibi eylemlerle gerçekleşen ve çalışanı işyerinden uzaklaştırmayı amaçlayan bir yıldırma hareketidir. Bu çalışmada, mobbinge yönelik algıların, örgütsel sinizm algısına etki edip etmediğine ilişkin hipotezler test edilmiştir. Araştırma verileri Bitlis’te yer alan 3 ve 4 yıldızlı şehir otellerinin 99 çalışanından anket tekniğiyle toplanmıştır. Çalışmamızda, Mobbing ile Örgütsel sinizm arasında anlamlı ve pozitif yönlü (r = ,485) bir ilişki bulunmuştur. Araştırma sonucunda yapılan korelasyon analizi göstermektedir ki; çalışanların mobbing algısı arttıkça örgütsel sinizm tutumlarının da arttığını söylemek mümkündür. Yapılan regresyon analizinde Örgütsel sinizmin boyutlarından, bilişsel sinizm algısının yaklaşık %30’unun,duyuşsal sinizm algısının yaklaşık %25’inin, davranışsal sinizm algısının yaklaşık %20’sinin mobbing tarafından açıklanabileceği görülmektedir. Mobbinge maruz kalma ve örgütsel sinizm düzeylerine ilişkin algılar çalışanların demografik niteliklerine göre farklılık göstermektedir. Buna göre Mobbing ile görev basamağı arasında, Örgütsel sinizm boyutlarından bilişsel sinizm ile öğrenim durumu ve görev basamağı arasında; Duyuşsal sinizm ile cinsiyet faktörü; davranışsal sinizm ile öğrenim düzeyi arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Birbirini olumsuz yönde destekleyen ve birbirinden güç olan bu iki kavram örgütler için en önemli problemlerdendir. Özellikle hizmet işletmelerinde çalışanların gerek müşteriler gerekse çalışma arkadaşlarıyla kuracağı yakın ilişkilerde bu iki unsurun hissedilmesiyle örgütsel bütünlük bozulacak ve çalışanlar örgüte duyarsızlaşarak örgüt içi verimsizlikten, işten doyumsuzluk, örgüte bağlılığın azalması ve performans düşüklüğüne kadar birçok olumsuz durum yaratacağını söylemek mümkündür. Bu bağlamda örgütlerin bilinçli bir insan kaynakları politikası uygulayarak, çalışanlarını karar mekanizmalarına dahil ederek, yaşanılan problemlerde neler yapılabileceğine dair çalışanlar arasında farkındalık oluşturarak bu sorunları aşabilecekleri söylenebilir.

Keywords

Abstract

Cynicism and mobbing are a mong th behavioral problems tha t became challenging to handle for organizations during the last years. Cynicism is a general or private attitude characterized by a general distrust as well as disappointment and negative emotions towards an ideology, social norm, organization or all of them (personal or a group). Mobbing is a type of intimidationbehaviorthatconsists of actssuch as spreading false rumors, accusing falsely, humiliation, insult, and applying violence and is meant to drive employees away from their work. Organizational cynicism is the belief that an Organization lacks integrity. This beliefs consists of negative emotional reaction and insulting or critical behaviour In this study,hypotheses regarding whether perceptions related to mobbing affected organizational cynicism were tested. The research data were collected through a job satisfaction survey made with 99 employees from 3 and 4 star hotels located in Bitlis city centre. In our study,a significant and positive relationship was found between Mobbing and Organizational cynicism (P = .485). The correlation analysis at the end of the research has shown that the more the employees’ mobbing perception increases, their organisational cynicism increases too. In the regression analysis that was carried out, it was found that among different dimensions of organizational cynicism, mobbing can explain approximately 30% of cognitive cynicism, 25% of emotional cynicism, and 20% of behavioral cynicism. Perceptions towards being exposed to mobbing and organizational cynicism vary depending on demographic qualities of the employees. Accordingly, there have been some differences found between mobbing and the working status; organisational cynicism and naive cynicism; behavioural cynicism and educational status.Especially at the service businesses, employees who build up close relationships with both the colleagues and the customers will feel these two factors and the organisational integrity will be destroyed. Therefore, the employees will be insensitive towards the organisation and there will be several negative situations such as ineffectiveness, dissatisfaction from work, lack of loyalty towards the organisation and underperformance. In this regard, it is possible to mention that building a conscious human resources policy, involving the employees in decision making mechanisms, creating awareness among the employees can overcome the problems of the organisations.

Keywords