ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
IDENTIFYING BOOK READING ATTITUDE OF UNIVERSITY STUDENTS

Author : Şükrü BİNGÖL -- Hülya BİNGÖL - Evrim ÇELEBİ - Cemal GÜNDOĞDU
Number of pages : 531-539

Abstract

Bu araştırma, İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin kitap okumaya yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı türdeki araştırmada örneklem seçimine gidilmeden evrenin tamamı araştırma kapsamına alınmış ve araştırmaya katılmayı kabul eden 526 öğrenciyle araştırma tamamlanmıştır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ile Gömleksiz (2004) tarafından geliştirilen “Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmamızda ölçeğin tüm olarak Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.85 olarak bulunmuştur. Veriler istatistik paket programında değerlendirilmiş, analizde bağımsız gruplarda t testi ve ANOVA kullanılmıştır. p

Keywords

Üniversite Öğrencisi, Okuma Alışkanlığı, Tutum, Beden Eğitimi ve Spor, Kitap Okuma

Read: 800

Download: 227