ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

Author:

Year-Number: 2017- 54
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Beden Eğitim ve Spor
Number of pages: 531-539
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin kitap okumaya yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı türdeki araştırmada örneklem seçimine gidilmeden evrenin tamamı araştırma kapsamına alınmış ve araştırmaya katılmayı kabul eden 526 öğrenciyle araştırma tamamlanmıştır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ile Gömleksiz (2004) tarafından geliştirilen “Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmamızda ölçeğin tüm olarak Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.85 olarak bulunmuştur. Veriler istatistik paket programında değerlendirilmiş, analizde bağımsız gruplarda t testi ve ANOVA kullanılmıştır. p

Keywords

Abstract

This research has been conducted for the purpose of identifying the book reading attitudes of İnönü University, School of Physical Education and Sports students. In the descriptive type research, all of the population was included in the research scope, without selecting a sample and was completed with 526 students who accepted to participate. As data collection tool, personal information form and "Attitude Scale on Book Reading Habit", developed by Gömleksiz (2004), was used. In our research the Cronbach Alpha reliability coefficient of the scale was found as 0.85. Data were evaluated in the statistical suite software, t-test and ANOVA was used on independent groups for the analysis. p

Keywords