DÜĞÜN – DİYET – GELİN ÜÇLEMESİ ÜZERİNDEN KIRDAN KENTE GÖÇ OLGUSUNUN ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2016- 51
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyal Politika, Göç Sosyolojisi
Number of pages: 505-515
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Göç olgusu son yıllarda Ortadoğu bölgesinde yaşanan savaşın etkileriyle birlikte kamuoyu tarafından sıkça tartışılan bir konu haline gelmiştir. Göç üzerine akademik çalışmalar da bu noktada artmış ve göç olgusu cazibesini artırmıştır. Kırdan kente göç meselesi ya da “iç göç” diye adlandırabileceğimiz bu olgu uzun süredir tartışılan bir konudur. Bu mesele genel itibariyle kırsal yapının tasfiyesi, kapitalizmin eşitsiz gelişimi, kapitalist sisteme entegrasyon, iç savaş, yoksulluk gibi çeşitli değişkenler bağlamında ele alınarak tartışılmaktadır. Kırdan kente göç aynı zamanda kent(li)leşme, gecekondulaşma, kültür gibi konuları içeren bir biçimde de ele alınmaktadır. Bu çalışmada da disiplinler arası bir yaklaşımla sinema ve sosyal politika arasında bir bağ kurulacaktır. Dolayısıyla süreç, toplumsal gerçekçi sinema akımları arasında yer alan Ömer L. Akad’ın üçlemesi olarak bilinen filmler üzerinden anlatılacaktır. Kırdan kente göç olgusunun sonuçları olan işçileşme, kent(li)leşme ve gecekondulaşma olguları temel alınarak dönemin analizi yapılacaktır. Türkiye’de kırsal yapının çözülüşünün başladığı yıllar olarak değerlendirebileceğimiz “ulus devlet fikriyatının yerelleştiği dönemde” çekilen ve ülkemiz sinema tarihinin ilk “üçlemelerinden” birisi olarak tarihe geçen Düğün, Diyet ve Gelin filmleri üzerinden bir süreci anlama ve anlatma gayreti içinde olunacaktır. Çalışmada bahsi geçen filmler üzerinden kırdan kente göç olgusu, nedenleri ve sonuçları itibariyle kuramsal ve kavramsal düzeyde ele alınmış ve ardından filmlerin hikâyesi temel alınarak kapsamlı incelenmesi gerçekleştirilmiştir.

Keywords

Abstract

In recent years, with the effects of the war in the Middle East, immigration has become a topic widely discussed by the public. At this point, academic studies on migration also increased and the phenomenon of migration has increased the attraction. The issues of migration from rural to urban or the phenomenon we might call "inner emigration," is one of the topics which has been discussing for a long time. Generally, this issue is discussed in the context of several variables based on poverty, rural nature of the liquidation, the uneven development of capitalism, the integration into the capitalist system and civil war. At the same time, migration form Rural to urban is discussed in the context of topics including urbanization, slum housing, and culture. In this study, a link will be established between cinema and social policies throughout the interdisciplinary approach. Thereby, the process will be run through the films located between the social realist cinema movements which are known as Trilogy of Omar L. Akad. Urbanization and slum housing cases which are the consequences of rural-urban migration will be taken basis and the analysis of the period will be made. We will make an effort to explain and let you understand the process of the films of trilogy of the wedding, diet and brides which is one of the first trilogy in the history of our country that captured "In the period of the decentralization of the nation-states ideas" in Turkey in the years of the disintegration of rural building. In this study, the films we dealt with, the phenomenon of rural-urban migration, as to the causes and consequences is discussed in theoretical and conceptual level and then comprehensive examination based on the story of the films were carried out.

Keywords