BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLERİN GAGAVUZ TÜRKÇESİNDEKİ GÖRÜNÜMÜ
APPEARANCES OF THE PRIMARY LONG VOWELS IN GAGAUZ TURKISH

Author : Veysel İbrahim KARACA
Number of pages : 171-180

Abstract

Türk dilinde asli uzunlukların düzenli olarak Türkmen, Halaç ve Yakut lehçelerinde korunduğu bilinmektedir. Bu çalışmada Türkçe sözcüklerdeki birincil uzun ünlüler, Gagavuz Türkçesinde uğramış olduğu ses değişmeleri ve ses olayları açısından ele alınacak ve bu ünlülerin Gagavuz Türkçesindeki ses bilgisi görünümleri üzerinde durulacaktır.

Keywords

Birincil Uzun Ünlüler, Gagavuz Türkçesi, Ses Bilgisi, Ses Olayları

Read: 1,268

Download: 483