EV HANIMLARININ İŞGÜCÜNE KATILIMLARININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Author:

Year-Number: 2017- 54
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İşletme / Yönetim ve Organizasyon
Number of pages: 287-301
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkelerin gelişmeleri açısından kadınların işgücüne katılımlarının sağlanması oldukça önemli bir konudur. Bu araştırmanın amacı, Kırıkkale ilinde yaşayan ev hanımlarının çalışmama kararlarının arkasındaki nedenleri tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda, Kırıkkale’deki 260 ev hanımı üzerinde araştırma yapılmıştır. Bu araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Anket soruları hazırlanırken ilgili literatürden ve daha önce yapılan araştırmalardan yararlanılmıştır. Araştırmada uygulanan anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; ev hanımlarının sosyo-demografik özellikleri ile ilgili sorulara, ikinci bölümde ise; işgücüne katılımları önündeki engeller ile ilgili sorulara yer verilmiştir. Anketlerden elde edilen veriler SPSS programından yararlanarak analiz edilmiştir. Araştırmada katılımcı ev hanımlarının eşleri ile aralarında yaş farklarının olduğu, çoğunluğunun ilköğretim ve lise düzeyinde eğitime sahip olduğu, ailevi nedenlerle ve kız çocuğu olduklarından dolayı üniversite eğitimi alamadıkları, ev hanımlarının daha önce bir iş tecrübesine sahip olanlarının oranının düşük olduğu, çoğunlukla kendi istekleri ve evlendikleri için daha önce çalıştıkları işlerinden ayrıldıkları, tamamına yakınının şuan için çalışmak istediği tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, ev hanımlarının önem sırasına göre şu anda bir işte çalışmama nedenlerinin; eşlerinin çalışmalarını istememelerinden, çocuklarına bakacak kimsenin olmamasından, çalışma hayatının zor olduğunu düşünmelerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcı ev hanımlarının şu anda bir işte çalışmama nedenleri ile evlilik yaşları, evlenme şekilleri, eğitim durumları ve sahip oldukları çocuk sayıları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

It seems important that women's labor force participation for the development of countries. The aim of this study is to determine the reasons behind the decisions of housewives about not working in Kırıkkale Province. For this purpose, a study was done on 260 women who housewife in Kırıkkale. In this study, questionnaire was used as data collection methods. While preparing survey questions were utilized from the related literature and previous works done. In this study, it was applied the questionnaires which consists of two parts. In the first part of the questionnaire was given; to questions related to socio-demographic characteristics of housewives, the second part; to questions related to the barriers to the labor force participation of housewives. The data obtained from the survey was analyzed using the SPSS program. In the research, it has been determined that there is an age difference between the participant housewives and their spouses, most of them are primary and high school graduates and it has been seen that they were not able to have university education due to the familial reasons and being a girl. It has been determined that the housewives have a low previous work experience and they left their previous job since they got married and willingly and almost whole of them are willing to work today. In the result of research, it has been determined that the reasons why they don’t work are firstly their husbands, they don’t want them to work and there is no one to look after their kids and the hardship of working life. In addition to these, it has been determined that there is no significant relationship between the reason why the housewives don’t work and their marriage age, marriage style, training situations, the number of their children.

Keywords