EV HANIMLARININ İŞGÜCÜNE KATILIMLARININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER
THE BARRIERS TO THE LABOR FORCE PARTICIPATION OF HOUSEWIVES

Author : Bengü HIRLAK -- Gamze Ebru ÇİFTÇİ
Number of pages : 287-301

Abstract

Ülkelerin gelişmeleri açısından kadınların işgücüne katılımlarının sağlanması oldukça önemli bir konudur. Bu araştırmanın amacı, Kırıkkale ilinde yaşayan ev hanımlarının çalışmama kararlarının arkasındaki nedenleri tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda, Kırıkkale’deki 260 ev hanımı üzerinde araştırma yapılmıştır. Bu araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Anket soruları hazırlanırken ilgili literatürden ve daha önce yapılan araştırmalardan yararlanılmıştır. Araştırmada uygulanan anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; ev hanımlarının sosyo-demografik özellikleri ile ilgili sorulara, ikinci bölümde ise; işgücüne katılımları önündeki engeller ile ilgili sorulara yer verilmiştir. Anketlerden elde edilen veriler SPSS programından yararlanarak analiz edilmiştir. Araştırmada katılımcı ev hanımlarının eşleri ile aralarında yaş farklarının olduğu, çoğunluğunun ilköğretim ve lise düzeyinde eğitime sahip olduğu, ailevi nedenlerle ve kız çocuğu olduklarından dolayı üniversite eğitimi alamadıkları, ev hanımlarının daha önce bir iş tecrübesine sahip olanlarının oranının düşük olduğu, çoğunlukla kendi istekleri ve evlendikleri için daha önce çalıştıkları işlerinden ayrıldıkları, tamamına yakınının şuan için çalışmak istediği tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, ev hanımlarının önem sırasına göre şu anda bir işte çalışmama nedenlerinin; eşlerinin çalışmalarını istememelerinden, çocuklarına bakacak kimsenin olmamasından, çalışma hayatının zor olduğunu düşünmelerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcı ev hanımlarının şu anda bir işte çalışmama nedenleri ile evlilik yaşları, evlenme şekilleri, eğitim durumları ve sahip oldukları çocuk sayıları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir.

Keywords

İstihdam, İşgücü, Kadın İşgücü, İşgücüne Katılım Engelleri, Ev Hanımları

Read: 914

Download: 293