TOPLUMSAL DAYANIŞMA KAVRAMI TEMELİNDE İMECE KÜLTÜRÜ: TİREBOLU-DOĞANKENT YÖRESİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2016- 53
Number of pages: 377-386
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlu hayatını sürdürebilmek için, içinde yaşadığı coğrafyanın kendisine sunduğu imkânları kullanmıştır. Bu ise onun hayat tarzını, yani kültürünü şekillendirmiştir. Elbette kültürü temellendiren tek olgu coğrafi koşullar değildir. İnsanın kendisi ve ona şekil veren üretim tarzı kültürün oluşmasında temel etkendir. Bu açıdan ele alındığında imece kültürü Anadolu coğrafyasının belki de en önemli kültürlerinden birisidir. Klasik öğretide “tarım ve hayvancılık ülkesi” olarak değerlendirilen Türkiye’de belki de bu özellik nedeniyle imece-dayanışma-sıraya gitmek halkın üretim sürecinde emek ortaklaşmasını sağlamaktadır. Kırsal yerleşim alanlarının günlük ihtiyaçları; toplu iş yapma bilincini ve dayanışmayı zorunlu kılarken, sosyal sürdürülebilirliğin bir parçası olan imece kültürünü meydana getirmiştir. İmece kültürü aynı zamanda bölge açısından farklı kültürel imgeleri de oluşturmuştur. İmece kültürü, E. Durkheim’in toplumsal işbölümüne dayanan toplumsal dayanışma kavramı açısından ele alınmıştır. Bu araştırmada yüz yüze derinlemesine görüşme yöntemi kullanılmış, 18 görüşmeci ile görüşülmüş ve elde edilen bilgiler kuramsal açıdan değerlendirilmiştir. İmece kültürünün bölge halkı açısından önemli olduğu araştırmada açığa çıkmıştır. Ayrıca kapitalizmin gelişmesiyle ve kırdan kente göç ile birlikte kaybolmak üzere olduğu ortaya çıkmıştır. İmece kültürünün bölge halkı açısından önemli olduğu ve kapitalizmin gelişmesiyle birlikte kaybolmak üzere olduğu ortaya çıkmıştır. Toplumsal barış ve refahın sağlanmasında bir Türk geleneği olan imecenin önemi vurgulanmıştır. Sonuç olarak, Tirebolu ve Doğankent ilçeleri örneği üzerinden imece kültürünü ve neoliberal ekonomi politikalarının uygulandığı günümüzde üretim ve emek açısından önemini açıklama çabası içerisinde olunmuştur.

Keywords

Abstract

In order to maintain the life, mankind always used the opportunities presented to him in which he lived. In its turn, this has shaped his life that's to say his culture. Of course, geographical conditions is no a single case that grounds the culture. Mankind himself and the life style that manner his production style is the main factor in the formation of culture. Considered from this point imece culture is perhaps one of the most important cultures of Anatolia. In the classical teachings, Turkey is considered as "an agriculture and animal husbandry country", perhaps because of this feature, the communal work culture (imece) providing the labor collective in the process of public production. Daily needs of the rural residential areas mandates solidarity and awareness to collective bargaining have created the communal work culture (imece) which is a part of social sustainability. At the same time, İmece culture is different in terms of the region. The communal work culture (imece) based on E. Durkheim’s social

Keywords